Hyvä mieli

Hyvä mieli on mielentila, jossa henkilö kokee positiivisia tunteita ja tuntee olonsa iloiseksi, tyytyväiseksi tai onnelliseksi. Se voi liittyä erilaisiin tekijöihin, kuten onnistumisiin, hyviin ihmissuhteisiin, terveyteen, rentoutumiseen tai mielenkiintoiseen tekemiseen. Hyvän mielen ylläpitäminen auttaa parantamaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa selviytymään paremmin elämän haasteista.

Hyvän mielen kukkasia ja perhosia
Kuva: Image Creator

Hyvä mieli on asia, jota kaikki haluavat kokea. Mutta mitä hyvä mieli oikeastaan on? Miten se syntyy ja miten sitä voi edistää? Tässä artikkelissa perehdytään hyvän mielen eri ulottuvuuksiin, merkitykseen ja tekijöihin. Lisäksi käsitellään hyvän mielen ylläpitämistä ja vahvistamista.


Hyvä mieli ja sen luonne

Hyvä mieli on monitahoinen käsite, joka voidaan määritellä eri tavoin. Yksi tapa on jakaa hyvä mieli kolmeen osaan: iloon, tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen.

Ilo on lyhytkestoinen ja voimakas tunne, joka syntyy jostakin miellyttävästä tapahtumasta tai kokemuksesta. Ilo voi olla esimerkiksi naurua, hymyä tai riemua. Iloa voi kokea yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Tyytyväisyys on pidempikestoinen ja maltillisempi tunne, joka syntyy siitä, että asiat ovat hyvin tai paremmin kuin odotit. Tyytyväisyys voi olla esimerkiksi kiitollisuutta, arvostusta tai rauhaa. Tyytyväisyyttä voi kokea omasta elämästään tai jonkin elämän osa-alueen suhteen.

Onnellisuus on vieläkin pidempikestoinen ja syvempi tunne, joka syntyy siitä, että elämällä on merkitystä ja tarkoitusta. Onnellisuus voi olla esimerkiksi iloa, tyytyväisyyttä ja muita myönteisiä tunteita yhdistettynä elämänkokonaisuuteen. Onnellisuutta voi kokea itsensä, muiden ihmisten ja maailman suhteen.


Positiivinen psykologia

Toinen tapa hahmottaa hyvän mielen eri ulottuvuuksia on käyttää Martin Seligmanin kehittämää PERMA-mallia, joka koostuu seuraavista osista:

- P = Positive emotions (positiiviset tunteet)

- E = Engagement (sitoutuminen)

- R = Relationships (ihmissuhteet)

- M = Meaning (merkitys)

- A = Accomplishment (saavuttaminen)


Positiiviset tunteet ovat iloa, kiitollisuutta, rakkautta, innostusta ja muita myönteisiä tunnetiloja, jotka lisäävät hyvinvointia. 

Sitoutuminen tarkoittaa sitä, että tekee jotain sellaista, mikä kiinnostaa ja haastaa sopivasti, ja kokee virtauksen eli flow-tilan, jossa uppoutuu täysin tekemiseensä. 

Ihmissuhteet ovat tärkeitä hyvän mielen lähteitä, sillä ne tuovat elämään tukea, yhteenkuuluvuutta ja rakkautta. 

Merkitys liittyy siihen, että kokee elämällään olevan jokin tarkoitus tai päämäärä, joka ylittää oman itsensä. 

Saavuttaminen tarkoittaa sitä, että asettaa itselleen tavoitteita ja saavuttaa niitä, mikä lisää itseluottamusta.


Hyvän mielen merkitys

Hyvä mieli on tärkeää ihmiselle monella tavalla. Hyvä mieli edistää psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä sekä auttaa selviytymään elämän haasteista. 

Hyvä mieli lisää fyysistä hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää sairastumisen riskiä. Hyvä mieli parantaa myös sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä sekä lisää yhteenkuuluvuuden ja luottamuksen tunnetta. 

Hyvä mieli vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen sekä lisää elämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemusta.


Hyvän mielen edistäminen

Hyvän mielen edistämiseksi on olemassa monia erilaisia tapoja, joista jokainen voi löytää itselleen sopivimmat. Tässä muutamia esimerkkejä:

- Tee asioita, jotka tuottavat sinulle iloa ja nautintoa. Voit harrastaa jotakin, josta pidät, kuunnella lempimusiikkiasi tai katsoa hauskaa elokuvaa.

- Ole kiitollinen siitä, mitä sinulla on. Voit kirjoittaa kiitollisuuspäiväkirjaa, sanoa kiitos ääneen tai mielessäsi tai osoittaa arvostusta muille ihmisille.

- Aseta itsellesi realistisia ja saavutettavissa olevia tavoitteita. Voit tehdä pieniä askelia kohti unelmiasi, seurata edistymistäsi ja juhlia onnistumisiasi.

- Hoida itseäsi ja hyvinvointiasi. Voit nukkua riittävästi, syödä terveellisesti, liikkua säännöllisesti ja rentoutua sopivasti.

- Ole yhteydessä muihin ihmisiin, jotka ovat sinulle tärkeitä. Voit viettää aikaa perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa, jutella, kuunnella, halata tai tehdä jotakin yhdessä.

- Tee jotakin hyvää itsellesi tai muille. Voit auttaa jotakuta, joka tarvitsee apua, lahjoittaa rahaa tai tavaraa hyväntekeväisyyteen tai tehdä vapaaehtoistyötä.


Hyvän mielen tekijät

Hyvän mielen syntymiseen ja ylläpitämiseen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka voidaan jakaa neljään ryhmään: fyysiset, psykologiset, sosiaaliset ja henkiset.

Fyysiset tekijät liittyvät kehon toimintaan ja terveyteen. Riittävä uni, ravitseva ruoka ja säännöllinen liikunta ovat fyysisiä tekijöitä, jotka edistävät hyvää mieltä.

Psykologiset tekijät liittyvät mielen toimintaan ja terveyteen. Myönteiset ajatukset, tunteet ja asenteet, itsetunto ja itseluottamus, oppiminen ja kehittyminen sekä ongelmanratkaisu ovat psykologisia tekijöitä, jotka edistävät hyvää mieltä.

Sosiaaliset tekijät liittyvät ihmisten välisiin suhteisiin ja terveyteen. Läheiset ihmissuhteet, ystävyys ja rakkaus, yhteisöllisyys ja kuuluminen sekä sosiaalinen tuki ovat sosiaalisia tekijöitä, jotka edistävät hyvää mieltä.

Henkiset tekijät liittyvät elämän tarkoitukseen ja maailmankatsomukseen. Arvot ja uskomukset, itsensä toteuttaminen, elämänkatsomus ja uskonto, merkityksellisyys ja mielekkyys sekä eettisyys ja moraali ovat henkisiä tekijöitä, jotka edistävät hyvää mieltä.


Hyvän mielen taidot

Hyvän mielen taidot ovat sellaisia taitoja, joita voi harjoitella ja kehittää paremman mielen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Positiivisen psykologian mukaan näitä taitoja ovat esimerkiksi:

  • Optimismi: kyky nähdä asiat valoisasti ja uskoa parempaan tulevaisuuteen
  • Resilienssi: kyky selviytyä vastoinkäymisistä ja palautua niistä
  • Toivo: kyky asettaa itselleen tavoitteita ja luottaa niiden toteutumiseen
  • Sisu: kyky jatkaa eteenpäin vaikeuksista huolimatta
  • Myötätunto: kyky ymmärtää ja välittää omasta ja muiden kärsimyksestä
  • Anteeksianto: kyky vapauttaa itsensä ja muut katkeruudesta ja vihasta
  • Nöyryys: kyky tunnustaa omat vahvuudet ja heikkoudet ilman ylimielisyyttä tai aliarviointia
  • Huumori: kyky nauraa itselleen ja elämälle
  • Ystävällisyyden harjoittaminen: toisten auttaminen ja ystävällisyyden osoittaminen 
  • Hyvät ihmissuhteet: ajan antaminen ystäville ja läheisille.

Suomalaiset käyttävät yleisesti mielenalan säätelyyn ja hyvän mielen saamiseen myönteistä ajattelua, toisten seuraan hakeutumista, liikkumista, ulkoilua, kävelyä, tekemällä jotain mieluista, kuuntelemalla musiikkia, lukemalla, hiljentymällä, rauhoittumalla, lepäämällä ja nukkumalla. Saunominen on myös hyvä keino rauhoittua, rentoutua ja saada hyvää mieltä.


Yhteenveto

Tämän artikkelin tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, mitä hyvä mieli on, miksi se on tärkeää ja miten sitä voi edistää. Omaa ja toisten hyvää mieltä voi tukea ja edistää monin tavoin. Tärkeää on oppia tuntemaan ymmärtämään itseään ja siten oivaltaa, mikä tuottaa itselle ja muille parhaiten hyvää mieltä. 

On hyvä opetella olemaan armollinen itselleen ja muille, arvostaa omia vahvuuksiaan ja olla myötätuntoinen itseä ja muita kohtaan. Myötätuntoisuus ja ystävällisyys itseä ja muita kohtaan tuottaa hyvää mieltä. 

Myönteinen ja hyväksyvä asenne elämään auttaa luomaan ja ylläpitämään hyvää mieltä, iloa ja onnellisuutta.

Lue lisää: Onni-onnellisuusopas, Hyvän olon opas


Lähteet

National Institutes of Health (NIH). (2017). Emotional Wellness Toolkit. [online] Available at: https://www.nih.gov/health-information/emotional-wellness-toolkit [Accessed 20 Sep. 2023].

Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American psychologist, 60(5), 410–421.

World Health Organization. (2014). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice (Summary Report). World Health Organization.

Ojanen, Markku. Hyvinvoinnin Käsikirja. 1. taskukirjap. Kirjapaja, 2011.

Hyvä mieli − Pohdintoja mielen hyvinvointiin -työkirja .... https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/materiaalit/hyva-mieli-%e2%88%92-pohdintoja-mielen-hyvinvointiin-tyokirja-ikaihmisille


Avainsanat: hyvä mieli, mielen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi, psyykkinen terveys, mielenterveys