Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on taloudellinen tukimuoto, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää omatoimista selviytymistä. Toimeentulotuki turvaa henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämään tarvittavan välttämättömän toimeentulon. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Kunnat myöntävät lisäksi täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea erityistarpeisiin.


Toimeentulotuki muodostuu

 1. perustoimeentulotuesta (perusosa ja perusmenot)
 2. täydentävästä toimeentulotuesta ja
 3. ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Kuka voi saada toimeentulotukea


Jokaisella kansalaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa. Oikeus toimeentulotukeen muodostuu, jos kansalainen ei voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, muiden sosiaalietuuksien avulla, muista tuloistaan tai varoistaan.
 

Toimeentulotukea voi saada:

 • eläkeläinen
 • työtön
 • opiskelija
 • palkansaaja
 • yrittäjä

Oikeus toimeentulotukeen on niin yksinasuvalla henkilöllä kuin perheellä. Perheellä tarkoitetaan avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteistaloudessa eläviä puolisoita ja heidän lapsiaan. 


Mihin toimeentulotukea voi saada


Toimeentulotukea voi saada kotitalouden perusmenoihin (ns. perusosa), joita ovat: ruoka, vaatteet, vähäinen terveydenhuolto, henkilökohtainen ja kodin puhtaus, paikallisliikenteen käyttö, sanomalehden tilaus, puhelimen ja tietoliikenteen käyttö, harrastus- ja virkistystoiminta sekä muut henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot. Näistä menoista ei tarvitse esittää kuitteja tai tositteita.

Perusosalla katettavien menojen lisäksi myönnetään muihin perusmenoihin tukea tarpeen mukaan:
 • asumismenot 
            - vuokra tai vastike
            - omistusasunnon hoitomenot
            - vesimaksu, lämmityskulut
            - sähkömenot
            - kotivakuutus
 • muuttoon liittyvät menot
 • terveydenhuollon laskut
 • lasten päivähoitomenot
 • koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan menot
 • lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot
 • henkilötodistuksen hankintamenot.


Paljonko toimeentulotukea voi saada


Toimeentulotuen määrä riippuu henkilön tai perheen tuloista ja menoista, joista tehdään laskelma. Laskelmassa huomioidaan käytettävissä olevat nettotulot ja hyväksyttävät perusmenot. Tuloja ovat sosiaalietuudet, eläkkeet, ansiotulo, pääomatulot, myyntitulot, avustukset yms. Hyväksytyt menot on lueteltu yllä. Lisäksi laskelmassa huomioidaan käytettävissä oleva varallisuus, esim. säästöt.

Jos hakija tai perhe on ulosotossa tai velkajärjestelyssä, tuloina huomioidaan vain se osa tuloista, joka on hakijan käytössä maksujen jälkeen.
 
Yksin asuvan henkilön perusosa on 532,97 euroa. Yksinhuoltajan perusosa on 607,59 euroa. Alle 10 -vuotiaan perusosa on 335,77 euroa (1.lapsi). 10–17 - vuotiaan lapsen perusosa on 373,08 euroa (1.lapsi). Vanhempansa luona asuvan yli 18-vuotiaan perusosa on 389,07 euroa.

Kun hakijan tuloista vähennetään perusosa ja muut hyväksyttävät menot, saadaan tulos, joka kertoo, paljonko hakijalla on mahdollisuus saada tukea. Jos laskelma on negatiivinen, eli tulot ei riitä menoihin, hakija saa tukea tulovajeen verran. Jos laskelma on positiivinen, eli tulot ylittävät hyväksytyt menot, hakija ei saa tukea. Riippuu siis täysin hakijan tuloista, menoista ja elämäntilanteesta, paljonko hän saa tukea. 


Täydentävä toimeentulotuki


Oma asuinkunta voi myöntää harkintansa perusteella täydentävää toimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää tarpeellisen suuruisina erityismenoihin, joita ovat: muut asumismenot ja henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.


Ehkäisevä toimeentulotuki


Oma asuinkunta voi lisäksi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea, jonka tarkoituksena on edistää henkilön tai perheen omatoimista suoriutumista ja ehkäistä syrjäytymistä. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.


Toimeentulotuen hakeminen


Perustoimeentulotukea voi hakea Suomessa asuva tai oleskeleva henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin.

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kela vastaa perustoimeentulotuesta ja kunnat täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Hakijan on ensin huolehdittava ensisijaisista etuuksista, kuten työttömyysturva, asumistuki, eläke, opintotuki, vanhempainrahat, sairauspäiväraha, lastenhoidon tuet ja elatustuki. Jos tulot eivät sittenkään riitä, voit hakea toimeentulotukea.

Hakijalla on toimeentulotuen myöntämiseksi velvollisuus antaa Kelalle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat tiedot. Lisäksi hakija on velvoitettu välittömästi ilmoittamaan Kelalle tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Tämä on tärkeä seikka, sillä riittämättömien tietojen perusteella myönnetty tuki peritään jälkikäteen pois.

Voit hakea toimeentulotukea Kelan paikallistoimistossa, lähettällä paperilomakkeen postissa tai sähköisesti kela.fi osoitteessa. Sähköinen hakemus on nopein tie hoitaa hakemus. Tarvittavat liitteet valokuvataan tai skannataan liitteeksi. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea oman kunnan sosiaalitoimistosta.


Yhteenveto


Toimeentulotuki on valtion ja kunnan verovaroista kustantama viimesijainen taloudellinen tuki. Jokaisella henkilöllä tai perheellä on oikeus saada perustoimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa. Tuen tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen välttämätön toimeentulo sekä edistää itsenäistä selviytymistä. 

Toimeentulotuki on tarkoitettu lyhytaikaiseksi tueksi, ja sen tavoite on auttaa tilapäisten vaikeuksien yli tai ehkäistä sellaisten syntymistä. Toimeentulotukea myönnetään hakemuksen perusteella. 

Kansalaisella on oikeus saada tukea sitä tarvitessaan. Toimeentulotuen hakemista ei tarvitse hävetä, sillä toimeentulotuki kustannetaan kansalaisten valtiolle ja kunnalle maksamista veroista. On vain oikeudenmukaista, että hankalaan taloustilanteeseen jouduttuaan, kansalainen voi saada maksamistaan veroista tarvitsemansa tuen ja saada rahaa myös takaisinpäin. 

Vuoden 2023 alussa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen toimeenpano siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Lähteet
Finlex.fi. (2022). Ajantasainen lainsäädäntö: Laki toimeentulotuesta 1412/1997. [online] Available at: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412 [Accessed 7 Sep. 2022].

Sosiaali- ja terveysministeriö. (2016). Toimeentulotuki. [online] Available at: https://stm.fi/toimeentulotuki [Accessed 7 Sep. 2022].

Kela.fi. (2022). Toimeentulotuki. [online] Available at: https://www.kela.fi/toimeentulotuki [Accessed 8 Sep. 2022].