Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely on ylivelkaantuneen yksityishenkilön velkojen uudelleenjärjestely, jonka käräjäoikeus määrää henkilölle, vahvistamalla hänelle velkojen maksuohjelman. Yksityishenkilön velkajärjestelyllä pyritään korjaamaan ylivelkaantuneen henkilön taloudellinen tilanne siten, että hän pääse veloistaan eroon lopullisesti. Velkajärjestelyn kesto on yleensä 3 vuotta.

Omalaina - Lainojen yhdistelyyn!

Mistä apua velkojen maksuun?

Vapaaehtoinen velkajärjestely on parempi vaihtoehto pidemmän päälle kuin ulosotto. Jos olet ylivelkaantunut, sinulla on mahdollisuus saada apua velkojen maksuun maksuttoman talous- ja velkaneuvonnan kautta, jota valtion oikeusaputoimistot järjestävät koko maassa.

Apua velkoihin on saatavissa. Velallisena sinun on kuitenkin itse oltava aktiivinen ja koettaa järjestää taloutesi kuntoon, sillä velkajärjestely on viimesijainen keino, jota säätelee laki yksityishenkilön velkajärjestelystä.

Tarkista luottotietosi, niin tiedät tarkkaan missä tilassa taloutesi on: Luottotiedot.

Jos sinulla on useita eri lainoja, yksi ratkaisu on lainojen yhdistäminen. Hakemalla järjestelylainan, voit yhdistää useat lainat uudeksi halpakorkoiseksi lainaksi. Järjestelylainalla voit maksaa pois kalliskorkoiset lainat ja jäljelle jää yksi edullisempi laina. Jos taloustilanteesi ei tällä vielä korjaannu, voit tehdä velkajärjestelyhakemuksen käräjäoikeuteen talous- ja velkaneuvojan avustuksella.

Velkajärjestelyn keinot

Yksityishenkilön velkajärjestelyä haetaan oman paikkakunnan käräjäoikeudelta. Velkajärjestelyyn hakeutuminen on vapaaehtoista. Käräjäoikeus määrää yksityishenkilön velkajärjestelyn. Velallisen maksukyky arvioidaan ja hänelle vahvistetaan maksuohjelma. Velkajärjestelyssä voidaan käyttää erilaisia keinoja taloustilanteen korjaamiseen:

- maksuajan muuttaminen
- velan pääoman lyhentäminen luottokulujen sijaan
- korkojen ja luottokulujen alentaminen
- omistusasunnon rahaksimuutto
- muun varallisuuden rahaksimuutto
- velan määrän leikkaaminen
- velan maksuvelvollisuuden poistaminen (nollaohjelma).

Velkajärjestelyyn voi myös sisältyä velan maksaminen kokonaan tai osittain tarkoitusta varten otettavalla uudella velalla (lainojen yhdistely järjestelylainalla).

Velkajärjestelyssä velallisen on käytettävä velkojensa suoritukseksi kaikki ne tulot, joita hän ei tarvitse välttämättömiin elinkustannuksiinsa ja elatusvelvollisuudesta aiheutuviin menoihin (maksuvara). Suojaosuus ei ole käytössä yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Sen sijaan laskennassa käytetään tietyn suuruisiksi määriteltyjä välttämättömiä elinkustannuksia.

Maksuvara lasketaan siten, että velallisen kaikista tuloista vähennetään ensin asumismenot, lapsen päivähoitomenot, 18-vuotta täyttäneen lapsen koulutusmenot, velallisen maksama elatusapu ja muut velallisen toimeentuloa varten tarvittavat varat, sekä välttämättömät elinkustannukset velallisen tilanteen mukaan:

  • yksin asuva velallinen tai yksinhuoltaja, 532 euroa
  • avioliitossa tai avioliitonomaisessa suhteessa tai yhteistaloudessa asuva velallinen, 448 euroa
  • kaksi vanhinta velallisen kanssa samassa taloudessa asuvaa alle 17-vuotiasta lasta 341 euroa kumpikin, kolmanneksi vanhin ja häntä nuoremmat lapset 318 euroa kukin
  • velallisen kanssa samassa taloudessa asuva 17 vuotta täyttänyt lapsi 377 euroa.

Maksuvara on se summa, joka tästä laskutoimituksesta saadaan ja jolla velkoja maksetaan ja lyhennetään. Tällä samalla kaavalla voit laskea, kuinka paljon sinulle jää elämiseen rahaa, jos hakeudut velkajärjestelyyn.

Lisäsuoritusvelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta maksaa sovittua maksuohjelmaa enemmän velkojille, jos velallinen saa perinnön, lahjan tai muun suorituksen, jonka määrä ylittää 1000 euroa. Tällöin velkojen lyhentämiseen on käytettävä 1000 euroa ylittävä osa. Samoin jos velallisen tulot kasvavat kalenterivuoden aikana vähintään 2000 euroa, on velkojen lyhentämiseen käytettävä puolet 2000 euroa ylittävästä osasta.

Velkajärjestelyn vaiheet

Ennen velkajärjestelyhakemuksen jättämistä tuomioistuimeen, velallisen täytyy yrittää neuvotella velkojiensa kanssa vapaaehtoisesta maksujärjestelystä. Velallinen voi tehdä tämän itsenäisesti tai talous- ja velkaneuvojan avustuksella.

Ryhtyessään hakemaan velkajärjestelyä, velallisen on esitettävä selvitys velan ottamisen syistä sekä tuloista ja varoista, joilla velat oli tarkoitus maksaa takaisin, sekä seikoista, jotka ovat aiheuttaneet hänen maksukyvyttömyytensä.

Kun hakemus yksityishenkilön velkajärjestelyyn on jätetty, asia etenee seuraavasti: Käräjäoikeus tutkii ensin mahdolliset esteet ja tekee päätöksen velkajärjestelyn aloittamisesta. Jos päätös on myönteinen, määrätään velallisen asiaa hoitamaan ns. selvittäjä, joka laatii ehdotuksen maksuohjelmaksi. Sen jälkeen velkojat saavat esittää mielipiteensä maksuohjelmasta. Lopuksi tuomioistuin vahvistaa maksuohjelman.

Kun käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman, velallisen on maksettava velkojaan maksuohjelman mukaan. Maksuohjelman kesto on yleensä kolme vuotta. Maksuohjelman kesto voi kuitenkin vaihdella velallisen tilanteen mukaan kolmesta vuodesta jopa kymmeneen vuoteen.

Käytännön toimet - velkaneuvonta

1. Tee vapaaehtoinen maksujärjestely niistä lainoista ja luotoista, joista voit selvitä itse.

Velkajärjestely omin päin
Lainojen yhdistely
Raha-asiat kuntoon

2. Ota yhteyttä oman alueesi oikeusaputoimistoon, joka tarjoaa maksutonta talous- ja velkaneuvontaa. Voit saada velkaneuvontaa myös etäpalveluna videoyhteyden välityksellä.

Valtion talous- ja velkaneuvonta

3. Laadi yhdessä velkaneuvojan kanssa hakemus yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Noudata käräjäoikeuden vahvistamaa maksuohjelmaa, niin vapaudut veloistasi.

Toimeentulotuki

Toimeentulotukea voidaan maksaa välttämättömiin elämisen kuluihin. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan tulojen ja välttämättömien menojen mukaan. Lue lisää: Perustoimeentulotuki.

Sosiaalinen luotto

Sosiaalinen luotto tarkoittaa kohtuuehtoista lainaa, jota voidaan myöntää perustellusta syystä henkilölle, jolla ei pienituloisuutensa, vähävaraisuutensa tai muun syyn vuoksi ole mahdollisuutta saada luottoa muilla keinoin. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää muun muassa velkojen yhdistämiseen ja velkakierteen katkaisuun ja talouden kuntoon saattamiseen. Sosiaalista luottoa voi hakea oman hyvinvointialueen viranomaiselta.

Ruoka-apu

Ruoka-apu tarkoittaa hyväntekeväisyys- ja avustustoimintaa, jossa avun tarpeessa oleville ihmisille annetaan ilmaiseksi elintarvikkeita tai valmista ruokaa.

Velkajärjestely voi laittaa talouden tiukalle, mutta käyttämällä erilaisia avustuspalveluja voit helpottaa tilannetta. Ruoka-apu on yksi hyvä keino helpottaa velkajärjestelyssä elävän kotitalouden elämää.

Ruoka-apu on tärkeää yhteiskunnallista avustustoimintaa, joka täydentää julkisia palveluita. Ruoka-apu palvelee eri puolilla Suomea ruoka-apua etsiviä. Klikkaa: Ruoka-apu ja löydä lähin ruoka-apujakelu.

Lähteet
Koulu, R., Lindfors, H., Niemi, J. Insolvenssioikeus. 4., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2017.
Finlex.fi. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993. [online] Available at: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930057 [Accessed 12 Feb. 2019].
Finlex.fi. Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn… 322/2001 [online] Available at: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010322#P6a [Accessed 12 Feb. 2019].
Oikeus.fi. Talous- ja velkaneuvonta - [online] Available at: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/talous_ja_velkaneuvonta.html [Accessed 13 Feb. 2019].