Elämän tarkoitus

Elämän tarkoitus on henkilökohtainen näkemys elämän merkityksestä tai päämäärästä, joka ohjaa yksilön ajattelua, elämää ja toimintaa. Elämän tarkoitus on subjektiivinen ja voi vaihdella yksilöstä toiseen. Elämän tarkoitus on löydettävissä jonkin maailmankatsomuksen, uskonnon, tieteen, filosofian ja itsetuntemuksen kautta. Tämä artikkeli pyrkii antamaan aineksia elämän tarkoituksen ja merkityksen pohtimiseen omassa yksilöllisessä elämässä. 

Kuva: Jess Loiterton-Pexels


Mikä on elämän tarkoitus ja miten elää merkityksellistä elämää? Useimmat ihmiset pohtivat jossain elämänvaiheessa tätä kysymystä. Vastauksia voi etsiä uskonnoista, filosofiasta tai tieteestä. 

Yleensä elämän merkityksellisyys ja mielekkyys löytyy lähellä olevista arvokkaista asioista. Tuntemus, että elämällä on merkitystä, on erittäin tärkeä ihmisenä olemisen kokemukselle. Ihmiset, jotka tuntevat, että heidän elämällään on tarkoitusta, ovat yleensä terveempiä, onnellisempia ja elävät pitempään.


Mikä on elämän tarkoitus

Mikä on elämän tarkoitus yleensä? Vastaus riippuu pitkälle siitä, mistä maailmankuvasta tai -katsomuksesta käsin asiaa tarkastellaan. Perinteisesti uskonnot ja filosofia ovat antaneet tähän kysymykseen enemmän tai vähemmän tyydyttävän vastauksen ihmisille. 

Kysymys elämän tarkoituksesta on laaja ja monimutkainen, ja sen tarkastelu auttaa ymmärtämään sen merkitystä ihmisen elämässä. Elämän tarkoitus koskee yleisesti kaikkia ihmisiä ja ihmisenä olemista, ja se on myös yksilöllinen ja liittyy henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja päämääriin.

Elämän tarkoituksen pohtimisessa on hyvä huomioida, että elämän tarkoitus voi olla erilainen eri elämänvaiheissa. Se voi myös muuttua elämänkokemusten ja oppimisen myötä. Elämän tarkoituksen pohtiminen auttaa ihmistä löytämään merkityksellisyyttä elämään ja suuntaamaan toimintaansa sen mukaisesti.


Uskonnollinen elämäntarkoitus

Yleinen uskonnollinen vastaus (kristinusko, islam) elämän tarkoitukseen on elää maallinen elämänsä uskonnon ohjeiden mukaan niin hyvin, että sielu pelastuu ja pääsee taivaaseen tai paratiisiin. 

Itämaisten uskontojen (hindulaisuus, buddhalaisuus) vastaus elämän tarkoitukseen on elää maallinen elämänsä uskonnon ohjeiden mukaan niin hyvin, että sielu pääsee taivaaseen (moksha, nirvana) ja vapautuu jälleensyntymisestä, tai ainakin saa hyvän karman ja paremman jälleensyntymän seuraavassa elämässä. 

Jälleensyntymisestä vapautuminen on kuitenkin vaativa tehtävä, sillä maalliset tarpeet ja halut sitovat ihmisiä jälleensyntymisen kiertokulkuun. Siksi tavallinen kansa koettaa eettisiä periaatteita noudattamalla yleensä nykyistä parempaan jälleensyntymään, kun taas munkit ja nunnat luostareissaan ja ashrameissaan pyrkivät nopeampaan kehitykseen. 

Näiden kahden edellisen näkemyksen keskeinen ero on siinä, että toinen tarkastelee ihmiselämää yhden elämän kannalta ja toinen useamman elämän kannalta. Molemmat kehottavat elämään eettisesti hyvälaatuista elämää.


Filosofinen elämäntarkoitus

Antiikin filosofit olivat sitä mieltä, että elämän tarkoitus on onnellisuus. Jokaisen ihmisen tarkoitus on tavoitella onnellisuutta pyrkimällä elämään hyvää elämää. 

Jos elämän tarkoitusta kysytään nykyfilosofeilta, ei heillä ole siihen vastausta, sillä suurin osa heistä on omaksunut ajattelunsa perustaksi tieteellisen naturalistisen (materialistisen) maailmankuvan. 

Filosofienkin joukossa on toisinajattelevia poikkeuksia, mutta he ovat hiljainen vähemmistö, eikä heidän näkemyksensä maailman tietoisuudessa juurikaan näy.


Tieteellinen elämäntarkoitus

Nykyaikainen tieteellinen naturalismi on sitä mieltä, että kysymys elämän tarkoituksesta on tieteen ulottumattomissa oleva metafyysinen kysymys, johon ei ole tieteen keinoin löydettävissä yksiselitteistä vastausta. Sen takia tiedemiehiltä ei löydy selkeää vastausta elämän tarkoitukseen.

Luonnontieteelliseltä ja naturalistiselta näkökannalta katsottuna elämällä ei olekaan mitään erityistä ja syvällisempää tarkoitusta kuin elämä ja evoluutio itsessään.

Naturalistikin voi silti saada itseään tyydyttävän vastauksen elämän tarkoitukseen ajattelemalla, että elämän mielekkyys löytyy tavallisen elämän lähellä olevista merkityksellisistä asioista.


Miten löytää elämän tarkoitus

Olipa ihmisen maailmankatsomus mikä tahansa, on jokaisen ihmisen toteutettava elämän tarkoitustaan omassa yksilöllisessä elämässään, niin hyvin kuin suinkin osaa.

Kysymys elämän tarkoituksesta on laaja ja haastava, siksi onkin paras selkiyttää asiaa tarkastelemalla sitä, mistä nykyihmiset löytävät oman yksilöllisen tarkoituksen ja merkityksen elämälleen.

Elämän tarkoitusta ja merkityksellisyyttä on tutkittu eri puolilla maailmaa ja on saatu selville asioita, jotka ovat ihmisille merkityksellisiä arvoja elämässä. 


Yleisimmät elämäntarkoitukset

Eniten ihmiset löytävät elämälleen merkitystä lähellä olevista asioista, kuten perhe, työ, ystävät, harrastukset, kotieläimet eli lemmikit, aineellinen hyvinvointi ja terveys.

Perhe on suurimmalle osalle ihmisistä etusijalla, mutta myös työ, aineellinen hyvinvointi ja terveys ovat avainasemassa.

Luonto on monille ihmisille tärkeä merkityksen antaja elämässä. Kyse voi olla luonnossa ulkoilusta tai muista luontoaktiviteeteista, luonnon kauneuden ihailusta, luontoympäristöön ja luonnon suojeluun liittyvistä asioista. 

Luonto on ihmisille tärkeä merkityksen lähde. Luonto auttaa selviytymään elämän haasteista tuottamalla hyvää mieltä, terveyttä ja tyytyväisyyttä.


Itsensä toteuttaminen elämäntarkoituksena

Itsensä kehittäminen on myös tärkeä merkityksellisyyttä tuottava asia elämässä. Elämän tarkoitus on monille ihmisille jatkuvaa oppimista, kehittymistä ja itsensä toteuttamista. Itseään kouluttamalla, työssä, vapaaehtoistyössä ja erilaisissa harrastuksissa on mahdollista saada merkitystä elämään.

Elämän tarkoitusta vahvistaa ihmisen usko siihen, että omalla elämällä ja työllä on merkitystä muille ja itselle, tunne siitä, että elämä on järkevää ja elämässä on merkityksellisiä tavoitteita.


Uskonto elämäntarkoituksena

Uskonnon merkitys ympäri maailman on vähentynyt merkityksen tuottajana elämälle. Eri puolilla maailmaan on tietysti erilaisia painotuksia. Aasiassa uskonto on vielä monille ihmisille merkityksellinen asia elämässä, mutta länsimaissa uskonnon merkitys on jo paljon vähäisempi. 

Yhdysvallat on poikkeus länsimaista, sillä uskonnon merkitys elämän tarkoituksen lähteenä USA:ssa on säilyttänyt merkittävän aseman. Yhdysvalloissa 15 % ihmisistä pitää uskontoa tai Jumalaa tärkeänä merkityksen lähteenä elämälleen. Muissa tutkituissa maissa uskonnon merkitys oli 0–5 %.


Yhteenveto

Useimmat ihmiset pohtivat jossakin elämänsä vaiheessa oman elämänsä tarkoitusta ja merkitystä. Elämän tarkoitus ja merkityksellisyys on erittäin tärkeä asia ihmisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. 

Elämän tarkoituksen pohdintaan kannattaa paneutua opiskelemalla uskontoja, elämänkatsomustietoa, tieteitä ja filosofiaa. 

Nuoret saavat tilaisuuden elämänkatsomuksensa rakentamiseen peruskoulussa ja lukiossa. Aikuisille elämänkoulu antaa hyviä aineksia paneutua elämän tarkoituksen pohdintaan elämänkokemuksensa pohjalta.

Ihmisen elämä ja elämänkaari eri vaiheineen on haastava ja mielenkiintoinen elämänkoulu. Elämän tarkoitus löytyy useimmiten lähellä olevista merkityksellisistä asioista. 

Ihmiset ympäri maailmaa uskovat, että perhe, parisuhde, ystävät, työ, harrastukset, yhteisö ja lemmikit voivat kaikki tehdä elämästä merkityksellistä. 

Tärkeää onkin toteuttaa omaa elämän tarkoitustaan kohtelemalla itseään ja muita ystävällisesti ja myötätuntoisesti, kehittämällä ja toteuttamalla itseään ihmisenä ja pyrkimällä elämään eettisesti hyvälaatuista, merkityksellistä ja onnellista elämää. 

Lähteet

What Makes Life Meaningful? Views From 17 Advanced Economies. [online] Pew Research Center’s Global Attitudes Project. Available at: https://www.pewresearch.org/global/2021/11/18/what-makes-life-meaningful-views-from-17-advanced-economies/ [Accessed 26 Jan. 2022].

Greater Good. (2021). Three Ways to See Meaning in Your Life. [online] Available at: https://greatergood.berkeley.edu/article/item/three_ways_to_see_meaning_in_your_life [Accessed 26 Jan. 2022].

Harva, Urpo. 1979. Maailmankatsomuksen ongelmia. Helsinki. Otava.

Puolimatka, Tapio. 1995. Kasvatus ja filosofia. Helsinki. Kirjayhtymä.

Kuusela, A., Airaksinen, T. & Vihmanen, L. 1999. Lukion elämänkatsomustieto: kurssi 1, Hyvä elämä. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Edita
.
Martela, F. & Jänisniemi, L. 2021. Elämän tarkoitus: Suuntana merkityksellinen elämä. Viides painos. Helsinki: Gummerus.