Ohjelmointi ja tvt-opetus

Perusopetuksen opetussuunnitelma on tuonut Suomen koulujen opetukseen uuden taidon opiskelun, ohjelmoinnin. Koodaaminen ei ole erillinen uusi oppiaine, vaan sitä opetetaan ja opiskellaan integroimalla tietotekniikka ja ohjelmointi muiden aineiden opiskelun yhteyteen.

Opi digitaidot maksutta omaan tahtiin 24/7.

Maailman muuttuessa teknologian ja digitaalisten välineiden käyttö ja ymmärtäminen on välttämätön kansalaistaito, jota ohjelmoinnin ja tietotekniikan opetuksen kautta pyritään edistämään. Tavoitteena on, että oppilaat oppivat käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa laaja-alaisesti eri oppiaineissa.

Vaikka koodaaminen on nostettu tärkeäksi asiaksi, on kuitenkin tietotekniset perustaidot käytännön elämän kannalta tärkeämpi. Koska tietotekniikka tulee olemaan mukana lähes kaikilla elämän osa-alueilla, niin jokaisen (niin nuoren kuin aikuisen) olisi hallittava perustietotekniikan käyttö ja hyödyntäminen opiskelussa, työssä ja asioinnissa

Tulevaisuuden koulussa ei ole riittävää opettaa tietotekniikkaa ja ohjelmointia muitten aineitten ohella, vaan tietotekniikasta on tehtävä oma itsenäinen oppiaine ainakin ylemmillä kouluasteilla ja lukiossa.

Tutustu kaikille avoimeen ja maksuttomaan Dataopistoon (avoin tietoteknisten taitojen oppimisportaali).

Koodaamista on hyvä ymmärtää, vaikka harva opiskelija myöhemmin suuntautuu koodaustehtäviin työelämässä. Opetuksessa olisikin keskityttävä tietoteknisiin perustaitoihin ja opastettava koodaamista siinä sivussa tarpeen mukaan. On hyvä ymmärtää, että tulevaisuudessa tekoäly tekee suurimman osan koodaustehtävistä. Siksi perustietotekniikan ja tekoälyn hallinta työkaluina, ovat keskeisiä taitoja tulevaisuudessa. 

Eri luokka-asteilla ohjelmointia harjoitellaan eri tavoin. 1-2 luokilla ohjelmoinnillista ajattelua opetellaan pelien ja leikkien avulla, esim. laatimalla täsmällisiä toimintaohjeita. 3-6 luokilla opetellaan käyttämään graafista ohjelmointiympäristöä. 7-9 luokilla tutustutaan ohjelmointiin varsinaisilla ohjelmointikielillä

Syyslukukaudella 2016 luokat 1-6 ovat aloittaneet ohjelmoinnin opiskelun ja luokat 7-9 asteittain siten, että syksystä 2017 alkaen ohjelmointia opiskellaan luokilla 1–7, syksystä 2018 alkaen luokilla 1–8 ja 2019 alkaen luokilla 1–9.

Laitteet opetuksessa ja oppimisessa

Tietotekniikan ja ohjelmoinnin opetus toteutetaan koulun laitteilla, mutta myös oppilaan omia laitteita voi käyttää. Jos lapsi ja nuori haluaa kotonakin harjoitella näitä taitoja, on hankittava tietokone (pöytäkone tai kannettava)  ja tabletti.

Sovelluksia ohjelmoinnin opetukseen ja oppimiseen
ScratchJr (luokat 1-2)
Scratch (luokat 3-6)
Racket (yläkoulu)
Tynker (käytetään Elisan digikoulussa)

Tukea ja ohjeita ohjelmoinnin oppimiseen ja opetukseen
Koodiaapinen  (Opettajan opas ohjelmointiin)
Elisan digikoulu

Vanhemmille
Lasten ja nuorten menestyminen nykymaailmassa edellyttää tietoteknologisten taitojen riittävää oppimista ja hallintaa. Katso tarkemminTietoyhteiskunnan digitaitotarpeet

Vanhempien tehtävä kotona on opastaa ja ohjata lapsiaan turvalliseen, järkevään ja ajankäytön suhteen kohtuulliseen tietoteknologian käyttöön. Sisällön laadun ja ajankäytön valvonta onnistuu asettamalla teknisin keinoin rajat, sekä sopimalla lasten kanssa tietyistä säännöistä.
Katso tarkemmin: Perheturva


Tvt-opetuksen ja ohjelmoinnin tavoitteet perusopetuksessa


(tiivistelmä ops-2014 pohjalta)

Opetussuunnitelman 2014 mukaisesti tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Se on myös oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen.

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:

 1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 

2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 

3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 

4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.  

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja.


Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (luokat 1-2)

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (luokat 3-6)

Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (luokat 7-9) 

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. 

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.