Onni-onnellisuusopas

Onni-onnellisuusopas on palvelu, joka on tarkoitettu onnellisuuden itseopiskeluun helposti ja maksuttomasti 24/7. Onnellisuusoppaan tavoitteena on jakaa onnellisuuteen liittyvää perustietoa selkeästi ja yleistajuisesti ja siten tukea ihmisen omaa pyrkimystä hyvään ja onnelliseen elämään.


Onni-onnellisuusopas
Onni-onnellisuusopas. Kuva: Image Creator

Onnellisuusoppaan sisältö koostuu Web-tietopalvelun terveyttä, hyvinvointia ja onnellisuutta käsittelevistä artikkeleista. Lue artikkeleita onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja pohdi lukemaasi, oivalla itsellesi tärkeitä asioita ja sovella omaan elämääsi. 

Elämä ja onnellisuus koostuu useista osa-alueista, fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja henkisestä alueesta ja itsensä toteuttamisestä näillä alueilla. Elämän eri vaiheissa jokin osa-alue korostuu ja muut osa-alueet jäävät vähemmälle huomiolle.

Kaikista osa-alueista olisi kuitenkin hyvä huolehtia riittävästi, sillä jokainen niistä vaikuttaa kaikkiin muihin osa-alueisiin ja ihmisen sisäiseen onnellisuuteen. 

Kohentamisen voi aloittaa siitä osa-alueesta, joka eniten kaipaa huomioita, mutta myöhemmin muutkin osa-alueet kannattaa laittaa parempaan kuntoon, että elämä kokonaisuutena alkaisi tuottaa onnellisuutta itselle, läheisille ja yhteisölle.


1. Fyysinen onnellisuus

Fyysisen onnellisuuden määritelmä: Fyysinen onnellisuus on hyvinvoinnin tila, joka saavutetaan terveyden, ravinnon, liikunnan, työn, talouden, rahan, omaisuuden ja ympäristön yhdistelmällä. 

Fyysinen onnellisuus on kokonaisvaltainen lähestymistapa elämään, joka korostaa fyysisen kehon hoitamisen tärkeyttä huomioiden samalla myös emotionaalisen ja henkisen hyvinvoinnin.

Sisällys: Fyysinen onnellisuus


2. Psyykkinen onnellisuus

Psyykkisen onnellisuuden määritelmä: Psyykkinen onnellisuus tarkoittaa mielentilaa, jossa ihminen kokee iloa, positiivisia tunteita, kiitollisuutta, mielenrauhaa ja tyytyväisyyttä. 

Psyykkinen onnellisuus on myös positiivista mielenterveyttä, hyvää mielenterveyttä, joka tarkoittaa ihmisen kykyä selviytyä elämän haasteista, tehdä työtä ja osallistua myönteisesti oman yhteisönsä toimintaan. 

Psyykkinen onnellisuus on myös sitä, että ihminen kokee elämänsä tasapainoiseksi ja merkitykselliseksi. Psyykkinen onnellisuus ilmenee hyvänä itsetuntona ja heijastuu kaikille osa-alueille elämässä.

Sisällys: Psyykkinen onnellisuus


3. Sosiaalinen onnellisuus

Sosiaalisen onnellisuuden määritelmä: Sosiaalinen onnellisuus on ilon ja tyytyväisyyden tunnetta, joka syntyy yhteydestä muihin ihmisiin ja oman sosiaalisen piirin merkityksellisistä ihmissuhteista. 

Sosiaalinen onnellisuus tarkoittaa positiivista vuorovaikutusta puolison, perheen, ystävien, työtovereiden ja yhteisön muiden jäsenten kanssa. 

Sosiaalinen onnellisuutta voi edistää kohtelemalla toisia ihmisiä ystävällisesti ja myötätuntoisesti. 

Muiden auttaminen ja arvostuksen osoittaminen ympärilläsi oleville ihmisille ovat hyviä keinoja vahvistaa omaa ja toisten sosiaalista hyvinvointia.

Sisällys: Sosiaalinen onnellisuus


4. Henkinen onnellisuus

Henkisen onnellisuuden määritelmä: Henkinen onnellisuus on mielentila, jossa ihminen kokee elävänsä merkityksellistä ja henkisesti tyydyttävää elämää. 

Henkistä kulttuuria harrastamalla, filosofian, tieteiden, taiteiden tai uskonnon parissa, voi jokainen edistää henkistä onnellisuutta. 

Henkisen kulttuurin harrastaminen lisää ymmärrystä itsestä ja maailmasta, auttaa löytämään merkityksellisiä arvoja ja tavoitteita elämässä sekä auttaa henkilökohtaista kasvua ja kykyä kohdata elämän haasteita. 

Sisällys: Henkinen onnellisuus


5. Itsensä toteuttaminen

Itsensä toteuttaminen tarkoittaa ihmisen halua kehittyä ja saavuttaa täyttymystä elämässään fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja henkisesti. 

Itsensä toteuttaminen liittyy elämäntarkoituksen löytämiseen, itsekasvatukseen ja ihmisenä kehittymiseen. Tämä saavutetaan usein opiskelun, työn, harrastusten, sosiaalisen elämän, vapaaehtoistyön ja henkisen elämänkatsomuksen avulla.

Sisällys: Itsensä toteuttaminen


Mitä onnellisuus on

Onnellisuus on subjektiivinen ja kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen, henkinen ja sosiaalinen tila, jossa ihminen tuntee elävänsä hyvinvoivaa ja merkityksellistä elämää. 

Onnellisuus liittyy myös ihmisen arvoihin, tavoitteisiin ja elämänkatsomukseen. Se voi vaihdella henkilöstä toiseen ja ajan mukaan.

Onnellisuus on elämänmittainen projekti. Elämä on koulu, jossa jokainen ihminen saa tilaisuuden oppia ja kehittyä ihmisenä. Elämänkoulu pitää sisällään koko elämän syntymästä kuolemaan. 

Elämänkoulu sisältää myös kaikki muodolliset koulut, opistot ja korkeakoulut. Se sulkee sisäänsä ihmisen koko elämän ja kulttuurin. Elämänkoulussa jokaisella ihmisellä on mahdollisuus oppia ja kehittyä onnelliseksi ihmiseksi.


Miten onnellisuutta voi tavoitella

Onnellisuuteen kehittyminen on ennen kaikkea sisäinen, tajunnallinen asia, joka vaatii älyllistä, esteettistä ja eettistä itsekasvatusta ja kehittymistä. Onnellisuus on siis ensisijaisesti sisäistä laatua, johon ulkoiset asiat omalla tavallaan vaikuttavat ja joka heijastuu ihmisen ulkoisissa olosuhteissa. 

Onnellisuutta voi lähestyä elämän eri osa-alueiden kautta, varsinkin niiden, jotka eniten kaipaa kohentamista. Joka tapauksessa kaikista osa-alueista on riittävällä tavalla huolehdittava, että elämän kokonaisuus tulee huomioitua.

Onnellisuuden tavoittelu on monipuolinen asia ja vaatii kokonaisvaltaista lähestymistä. Onnellisuutta voi saavuttaa erilaisilla keinoilla ja eri ihmiset saattavat löytää onnellisuuden eri tavoilla. Tärkeää on löytää omat arvot ja tavoitteet, jotka ovat merkityksellisiä ja tärkeitä henkilökohtaisesti. 

Hyvä fyysinen kunto ja terveellinen elämäntapa voi edistää hyvinvointia ja onnellisuutta. Henkilökohtaisten tavoitteet ja saavutukset ovat tärkeitä onnellisuuden kokemuksen kannalta. Henkilökohtaisen kasvun ja itsensä kehittämisen kautta saa myös henkistä onnellisuutta. 

Onnellisuuden kannalta erittäin tärkeää on kehittää positiivisia ihmissuhteita perheen, ystävien ja yhteisön kanssa. Lisäksi henkilökohtaiset uskomukset, uskonnot ja filosofiat voivat tarjota ihmiselle merkityksellisyyttä ja onnellisuuden kokemuksia.

Onnellisuutta ei saavuteta kovalla yrittämisellä ja suorittamisella, päinvastoin liian kova yritys olla onnellinen voi tehdä onnettomaksi. 

Onnellisuutta voi kovan yrittämisen sijaan lähestyä rennommin ja leppoisammin, pyrkimällä elämään älyllisesti, esteettisesti ja eettisesti laadukasta ja hyvää elämää, itseään kehittäen ja toteuttaen, huolehtien samalla fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. 

Onnellisuus on seurausta pyrkimyksestä elää hyvää elämää koko elämän ajan, sillä onnellisuus on koko elämän kestävä projekti ja prosessi.


Lue lisää: Vauraus