Mitä on vauraus

Vauraus tarkoittaa yleisesti rikkautta, runsautta ja hyvinvointia, jota ihminen kokee elämässään. Se voi olla sekä taloudellista että aineetonta. Taloudellinen vauraus liittyy omaisuuteen, varallisuuteen ja rahaan. Aineeton vauraus puolestaan liittyy henkiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Vauraus
Luonnossa vauraus on runsautta. Kuva: Imager Creator

Vauraus on moniulotteinen käsite, joka kuvaa yksilön tai yhteisön varallisuutta, runsautta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Vaurauden käsitteen eri ulottuvuuksia ovat henkinen, psyykkinen, sosiaalinen, fyysinen ja taloudellinen vauraus, jotka kaikki vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin. 


Mitä vauraus on

Henkinen vauraus liittyy yksilön ajattelun, taitojen, sivistystason ja henkisen hyvinvoinnin tilaan, kun taas psyykkinen vauraus tarkoittaa hyvää mielenterveyttä ja kykyä selviytyä elämän haasteista. Sosiaalinen vauraus kuvaa yksilön ihmissuhteita, sosiaalista verkostoa ja yhteiskunnallista asemaan. Fyysinen vauraus on tekemisissä ihmisen terveyden ja fyysisen hyvinvoinnin kanssa. Taloudellinen vauraus kuvaa yksilön tai yhteiskunnan taloudellista tilaa.


Henkinen vauraus

Henkinen vauraus viittaa ihmisen hankkimaan sivistykseen, henkiseen pääomaan ja resursseihin, kuten luovuuteen, itsensä kehittämiseen, itseluottamukseen, tietoon ja elämän tarkoitukseen. Henkistä vaurautta voidaan saavuttaa lukemalla, opiskelemalla, meditoimalla ja harjoittamalla henkistä kasvua.

Henkisesti vauras henkilö on tietoinen omista arvoista, tunteista ja ajatuksista ja kykenee käsittelemään niitä älykkäästi. Henkinen vauraus voi olla seurausta esimerkiksi koulutuksesta, itsensä sivistämisestä, itsetutkiskelusta ja elämänkokemuksista.


Psyykkinen vauraus

Psyykkinen vauraus liittyy ihmisen mielenterveyteen ja kykyyn selviytyä elämän haasteista. Psyykkisesti vauras henkilö hallitsee tunteitaan, pystyy ratkaisemaan ongelmia ja kykenee rakentamaan positiivisia ihmissuhteita.

Psyykkinen vauraus tarkoittaa hyvää mielenterveyttä ja emotionaalista hyvinvointia. Se sisältää kyvyn hallita stressiä, selviytyä henkilökohtaisista kriiseistä, löytää merkitystä elämälle ja kehittää tervettä itsetuntoa. Psyykkistä vaurautta voidaan edistää terveellisillä elämäntavoilla, rentoutumisella, levolla, meditaatiolla, tunteiden tunnistamisella, terapialla ja sosiaalisella tuella.


Sosiaalinen vauraus

Sosiaalinen vauraus tarkoittaa yksilön ihmissuhteita, sosiaalista verkostoa ja yhteiskunnallista asemaa. Sosiaalisesti vauras henkilö on hyvin integroitunut yhteiskuntaan, saa tukea läheisiltään ja voi hyödyntää kontaktejaan esimerkiksi uran kannalta.

Sosiaalinen vauraus liittyy henkilön sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin. Se sisältää tunteen yhteenkuuluvuudesta, empatiasta, hyvästä kommunikaatiosta, sosiaalisista taidoista ja vuorovaikutuksesta. Sosiaalista vaurautta voi tavoitella esimerkiksi ystävyyssuhteiden, perhesuhteiden, työsuhteiden ja vapaa-ajan harrastusten ja vapaaehtoistyön kautta.


Fyysinen vauraus

Fyysinen vauraus tarkoittaa hyvää terveyttä ja fyysisistä hyvinvointia. Fyysisesti vauras henkilö on terve ja kykenee liikkumaan ja toimimaan vapaasti ilman rajoitteita.

Fyysinen vauraus liittyy ihmisen fyysiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Se sisältää terveelliset elämäntavat, kuten liikunnan, ravitsemuksen ja levon, sekä ehkäisevät terveydenhoitotoimenpiteet, kuten rokotukset ja terveystarkastukset. 

Fyysinen vauraus on hyvää terveyttä ja elinvoimaa, joka lisää henkilön yleistä hyvinvointia. Fyysistä vaurautta voi vahvistaa säännöllisen liikunnan, terveellisen ravinnon, unen ja levon avulla, jotta keho pysyy hyvässä kunnossa.


Taloudellinen vauraus

Taloudellinen vauraus tarkoittaa yksilön taloudellista tilaa, jossa hänellä on riittävä määrä varallisuutta ja tuloja, jotta hän voi elää mukavaa ja turvallista elämää. Tämä voi tarkoittaa eri asioita eri yksilöille tai yhteisöille. Tavoitteena voi olla esimerkiksi riittävän suuren varallisuuden ja tulojen hankkiminen, jotta voidaan turvata perustarpeet kuten ruoka, asuminen ja terveydenhuolto. Taloudellinen vauraus voi myös mahdollistaa elämänlaadun parantamisen, kuten korkealaatuisen koulutuksen, matkustelun tai harrastusten avulla.


Miten rikastua ja vaurastua

Taloudellinen rikastuminen ja vaurastuminen voidaan saavuttaa eri tavoin, kuten tulojen kasvattamisella, säästämisellä ja sijoittamisella, omaisuuden hankinnalla tai liiketoiminnalla. Myös sosiaalinen vauraus vaikuttaa taloudelliseen vaurauteen verkostojen ja kontaktien kautta.

Taloudellinen vauraus on hyvinvoinnille ja onnellisuudelle tärkeä asia ja sillä on merkittäviä vaikutuksia yksilön elämään ja yhteiskuntaan. Taloudellinen vauraus tarjoaa ihmisille mahdollisuuden saavuttaa omia tavoitteitaan ja unelmiaan, sekä lisää heidän turvallisuuttaan ja vapautta taloudellisista huolista.


Yhteenveto

Vauraus käsittää useita elämän osa-alueita taloudellisen menestyksen lisäksi, kuten henkisen, psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin. 

Henkinen vauraus sisältää henkilökohtaisen kehityksen ja oman potentiaalin saavuttamisen. Psyykkinen vauraus liittyy mielen ja tunteiden hyvinvointiin, kun taas sosiaalinen vauraus näkyy henkilön sosiaalisissa suhteissa ja yhteyksissä muihin ihmisiin. 

Fyysinen vauraus kattaa fyysisen kunnon ja terveyden. Taloudellinen vauraus on hyvin toimeentulevaa elämää, sitä että tulot riittävät fyysisiin tarpeisiin ja hyvinvoivaan elämään.

Vaurauden kaikki osa-alueet edistävät henkilön hyvinvointia ja onnellisuutta, ja niiden tasapainoinen tila elämässä vaikuttaa positiivisesti ihmisen ja yhteiskunnan elämänlaatuun ja onnellisuuteen.

Kaikki vaurauden osa-alueet ovat tärkeitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, eikä yhden osa-alueen korostaminen toisten kustannuksella ole suositeltavaa. 

Tasapainoinen elämä, joka ottaa huomioon kaikki vaurauden osa-alueet, auttaa saavuttamaan korkeamman tason elämänlaadussa.


Keywords: vauraus, vaurastuminen, rikkaus, rikastuminen, hyvinvointi


Lähteet

The World Bank Group. (2019). What is Wealth?

Arienti, V. (2017). Wealth as multidimensional concept.

Psychreg (2020). A New-Look Motive Hierarchy for Human Flourishing. [online] Psychreg. Available at: https://www.psychreg.org/new-maslows-hierarchy-of-needs/ [Accessed 23 Mar. 2023].

Beattie, A. (2021). The Connection Between Mental and Financial Health. Investopedia. https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/101414/connection-between-mental-and-financial-health.asp

‌Relojo-Howell, D. (2019). The Pyramid of Happiness: Psychological, Social, Physical and Financial. Psychreg. https://www.psychreg.org/pyramid-of-happiness/