Onnellisuus-opas

Onnellisuus on iloa, riemua, tyytyväisyyttä, se on positiivinen ja tavoiteltava pitkäkestoinen elämäntila. Onnellisuus on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Onnellisuus (kr. eudaimonia) on asia, jota kaikki ihmiset tavoittelevat tavalla tai toisella.
Onnellisuus syntyy oman elämän merkitykselliseksi ja hyväksi kokemisesta. Jo antiikin Kreikan filosofit pohtivat onnellisuutta ja hyvää elämää. Filosofi Aristoteleksen mukaan onnellisuus on elämän päämäärä, jota voi tavoitella kehittämällä itsessään hyveitä ja elämällä hyveellistä elämää.

Mitä onnellisuus on


Pysyvä onnellisuuden tunne on haasteellista, sillä tunteet muuttuvat jatkuvasti. Aistinautinnot (hedonistinen onni), kuten syöminen, juominen, seksi, tuottavat onnellisuutta fyysisen aistinautinnon muodossa, mutta ne eivät tuo pysyvää henkistä onnellisuutta, vaan vain ohimenevää hetken kestävää tyydytystä. Pysyvää onnellisuutta on siis tavoiteltava muusta kuin aistinautinnoista.

Onnellisuuden perustekijä on se, että ihminen oivaltaa oman elämäntarkoituksensa ja kokee elämänsä mielekkääksi. Elämänsä mielekkyyttä voi pitää yllä asettamalla itselleen omiin arvoihin pohjautuvia pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita, joihin elämässään suuntautuu ja sitoutuu. Arvojen ja tavoitteiden toteutuminen ja elämässä onnistuminen tuottaa iloa.

Pysyvää onnellisuutta (kr. eudaimonia) voi tavoitella arvokkaiden tekojen (hyveiden) kautta. Mielekäs tekeminen yhdessä muiden kanssa lisää todennäköisyyttä myönteisten tunteiden, ilon ja onnellisuuden tunteiden heräämiseen. Omien arvojen toteuttaminen päivittäin konkreettisten tekojen kautta synnyttää onnellisuutta.

Ihmissuhteiden vaaliminen on tärkeimpiä keinoja lisätä onnellisuutta. Jämäkkä vuorovaikutustyyli ottaa huomioon sekä omat että muiden tarpeet tasapuolisesti. Anteeksiantaminen itselle tai toiselle parantaa suhdetta itseen ja muihin sekä vapauttaa mielen katkeruudesta, joka on onnellisuudelle vastakkainen tunnetila.

Onnellisuusaktiviteeteilla onnellisuutta


Nykyaikaisessa onnellisuustutkimuksessa on todettu, että omaa ja toisten onnellisuutta voi lisätä pysyvästi ns. onnellisuustoimintojen avulla. Nämä onnellisuustoiminnot ovat nykyajan hyveitä. 

Omaa ja toisten onnellisuutta voi edistää erilaisten onnellisuusaktiviteettien avulla. Onnellisuusaktiviteetteja ovat muun muassa mieleinen liikunta, myönteinen ajattelu ja kiitollisuus, läheiset sosiaaliset suhteet, stressinhallinta ja anteeksianto sekä myötätunto itseä ja muita kohtaan.

Muiden auttaminen omien voimavarojen mukaan edistää omaa ja toisten onnellisuutta ja lisää sitä pysyvästi.

Onnellisuuteen vaikuttavat geenit, ympäristö ja toiminta. Geenien osuus on noin puolet ja noin 40 prosenttia onnellisuudesta määräytyy toiminnan kautta. Loppuun vaikuttaa ympäristö. Jokainen voi vaikuttaa omaan onnellisuuteensa varsin paljon. Lääkäriseura Duodecimin kustantamista onnellisuuskirjoista löydät itsellesi elämääsi sopivia onnellisuusaktiviteetteja.

Duodecim - Onnellisuuskirjat


Osalliseksi onnellisuudesta
Voimaa - hyvän elämän polku
Onnentaidot - Kohti hyvää elämää

Onnellisuuden päivä


Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous  julisti 12. heinäkuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa 20. maaliskuuta kansainväliseksi onnellisuuden päiväksi, jossa tunnustetaan onnen ja hyvinvoinnin merkitys yleismaailmallisena tavoitteena ja pyrkimyksenä ihmisten elämässä ympäri maailmaa. Maailma tarvitsee kestävää kehitystä, joka poistaa köyhyyttä, lisää onnellisuutta ja kaikkien kansojen hyvinvointia.

Tutustu myös:
Mikä on elämän tarkoitus
Iloa elämään hyvinvointi-opas
Terveyden ja hyvinvoinnin periaatteet
Lähteet
Duodecim.fi. (2019). Omaa onnellisuuttaan voi lisätä pysyvästi, mutta se vaatii työtä ja sitoutumista. [online] Available at: https://www.duodecim.fi/2019/02/13/omaa-onnellisuuttaan-voi-lisata-pysyvasti-mutta-se-vaatii-tyota-ja-sitoutumista/ [Accessed 19 Mar. 2019].
Tieteentermipankki.fi. (2019). Filosofia:onnellisuus [online] Available at: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:onnellisuus [Accessed 19 Mar. 2019].
Wikipedia.org. (2019). Onnellisuustutkimus. [online] Available at: https://fi.wikipedia.org/wiki/Onnellisuustutkimus [Accessed 19 Mar. 2019].
Ykliitto.fi. (2019). Onnellisuuden päivä [online] Available at: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/onnellisuuden-paiva [Accessed 19 Mar. 2019].