Onnellisuus

Onnellisuus on iloa, riemua, tyytyväisyyttä, se on positiivinen ja tavoiteltava pitkäkestoinen elämäntila. Onnellisuus on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Onnellisuus (kr. eudaimonia) on asia, jota kaikki ihmiset tavoittelevat tavalla tai toisella.

Kuva: Onnellisuuden polku

Onnellisuus syntyy oman elämän merkitykselliseksi ja hyväksi kokemisesta. Jo antiikin Kreikan filosofit pohtivat onnellisuutta ja hyvää elämää. Filosofi Aristoteleksen mukaan onnellisuus on elämän päämäärä, jota voi tavoitella kehittämällä itsessään hyveitä ja elämällä hyveellistä elämää.

Muiden auttaminen edistää onnellisuutta


Nykyaikaisessa onnellisuustutkimuksessa on todettu, että omaa ja toisten onnellisuutta voi lisätä pysyvästi ns. onnellisuustoimintojen avulla. Nämä onnellisuustoiminnot ovat nykyaikaisella tavalla ymmärrettyjä hyveitä. Muiden auttaminen omien voimavarojen mukaan edistää omaa ja toisten onnellisuutta ja lisää sitä pysyvästi.

Pysyvä onnellisuuden tunne on haasteellista, sillä tunteet muuttuvat jatkuvasti. Aistinautinnot (hedonistinen onni), kuten syöminen, juominen, seksi, tuottavat onnellisuutta fyysisen aistinautinnon muodossa, mutta ne eivät tuo pysyvää henkistä onnellisuutta, vaan vain ohimenevää hetken kestävää tyydytystä. Pysyvää onnellisuutta on siis tavoiteltava muusta kuin aistinautinnoista.

Onnellisuuden perustekijä on se, että ihminen oivaltaa oman elämäntarkoituksensa ja kokee elämänsä mielekkääksi. Elämänsä mielekkyyttä voi pitää yllä asettamalla itselleen omiin arvoihin pohjautuvia pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteita, joihin elämässään suuntautuu ja sitoutuu. Arvojen ja tavoitteiden toteutuminen ja elämässä onnistuminen tuottaa iloa.

Pysyvää onnellisuutta (kr. eudaimonia) voi tavoitella arvokkaiden tekojen (hyveiden) kautta. Mielekäs tekeminen yhdessä muiden kanssa lisää todennäköisyyttä myönteisten tunteiden, ilon ja onnellisuuden tunteiden heräämiseen. Omien arvojen toteuttaminen päivittäin konkreettisten tekojen kautta synnyttää onnellisuutta.

Ihmissuhteiden vaaliminen on tärkeimpiä keinoja lisätä onnellisuutta. Jämäkkä vuorovaikutustyyli ottaa huomioon sekä omat että muiden tarpeet tasapuolisesti. Anteeksiantaminen itselle tai toiselle parantaa suhdetta itseen ja muihin sekä vapauttaa loukkaantuneisuudesta ja kostonhalusta.

Onnellisuustoiminnot lisäävät onnellisuutta


Lääkäriseura Duodecimin kustantamassa kirjassa Osalliseksi onnellisuudesta psykologi Jouni Luukkala käy läpi onnellisuuden määritelmiä ja lähteitä sekä kertoo keinoista lisätä omaa onnellisuuttaan.

Onnellisuutta voi lisätä pysyvästi erilaisten onnellisuusaktiviteettien avulla. Onnellisuusaktiviteetteja ovat muun muassa mieleinen liikunta, myönteinen ajattelu ja kiitollisuus, läheiset sosiaaliset suhteet, stressinhallinta ja anteeksianto sekä myötätunto itseä ja muita kohtaan. Jokaisen olisi hyvä löytää muutama itselleen sopiva onnellisuustoiminto, jota käyttää rutiininomaisesti ja luovasti, Jouni Luukkala sanoo.

Onnellisuuteen vaikuttavat geenit, ympäristö ja toiminta. Geenien osuus on noin puolet ja noin 40 prosenttia onnellisuudesta määräytyy toiminnan kautta. Loppuun vaikuttaa ympäristö. Omaan toimintaan kannattaa panostaa, sillä siihen voimme itse vaikuttaa, Luukkala perustelee.


Duodecim - Onnellisuuskirjat


Osalliseksi onnellisuudesta
Voimaa - hyvän elämän polku
Onnentaidot - Kohti hyvää elämää


Onnellisuuden päivä


Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous  julisti 12. heinäkuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa 20. maaliskuuta kansainväliseksi onnellisuuden päiväksi, jossa tunnustetaan onnen ja hyvinvoinnin merkitys yleismaailmallisena tavoitteena ja pyrkimyksenä ihmisten elämässä ympäri maailmaa. Maailma tarvitsee kestävää kehitystä, joka poistaa köyhyyttä, lisää onnellisuutta ja kaikkien kansojen hyvinvointia.

Tutustu myös: Terveyden ja hyvinvoinnin periaatteet

Lähteet
Duodecim.fi. (2019). Omaa onnellisuuttaan voi lisätä pysyvästi, mutta se vaatii työtä ja sitoutumista. [online] Available at: https://www.duodecim.fi/2019/02/13/omaa-onnellisuuttaan-voi-lisata-pysyvasti-mutta-se-vaatii-tyota-ja-sitoutumista/ [Accessed 19 Mar. 2019].
Tieteentermipankki.fi. (2019). Filosofia:onnellisuus [online] Available at: http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:onnellisuus [Accessed 19 Mar. 2019].
Wikipedia.org. (2019). Onnellisuustutkimus. [online] Available at: https://fi.wikipedia.org/wiki/Onnellisuustutkimus [Accessed 19 Mar. 2019].
Ykliitto.fi. (2019). Onnellisuuden päivä [online] Available at: https://www.ykliitto.fi/tapahtumat/onnellisuuden-paiva [Accessed 19 Mar. 2019].