Itsehoito-opas

Itsehoito on ihmisen omatoimista ja itsenäistä oman terveyden ja hyvinvoinnin hoitamista, parantamista, edistämistä, kohentamista ja ylläpitämistä. Itsehoito on myös lievien oireiden ja sairauksien kotihoitoa. Itsehoidon avulla ihminen voi myös ennaltaehkäistä terveysongelmia.Klikkaa: Puhdin suosituin testipaketti, Puhti-terveystarkastus sisältää 30 eri mittaria, jotka antavat sinulle monipuolisesti tietoa siitä, miten elimistösi voi.

Tämä itsehoito-opas antaa perustietoja hyvään terveyteen vaikuttavista tekijöistä, sekä keinoista ja elämäntavoista, joilla jokainen voi edistää, vahvistaa ja ylläpitää erinomaista terveyttä ja elää hyvinvoivaa onnellista elämää. 

Terveys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain sairauden tai vamman puuttuminen (WHO). Itsehoidon avulla ihminen voi hoitaa kaikkia terveyden osa-alueita itse. Terveys on kokonaisvaltainen asia, jossa kaikki osa-alueet vaikuttavat kaikkeen. 

Itsehoidossa ihminen hakee itsenäisesti tietoa terveydestä ja sen hoitamisesta. Itsehoidolla tarkoitetaan lyhyesti itsenäistä terveyden edistämistä, sairauksien ehkäisemistä ja hoitamista. Itsehoidolla voi kohentaa ja parantaa kaikkia terveyden osa-alueita.

Itselääkitys on oma-aloitteista itsehoitoa itsehoitolääkkeellä. Itsehoitolääke on itsehoitoon käytettävä ilman reseptiä saatava lääke. Itsehoidossa voidaan käyttää myös erilaisia luontaistuotteita, ravintolisiä ja muita ei-lääketieteellisiä hoitoja.

Itsehoitoa voi käyttää tukemaan sairauksien omahoitoa. Omahoito on ihmisen omatoimista sairautensa hoitamista terveydenhuollon ammattilaisen antaman tuen ja ohjeiden avulla. Omahoito on terveydentilan seuraamista, sairauksien lääkehoitoa ja elämäntapojen korjaamista lääkärin tai hoitajan antamien ohjeiden avulla. Sopivista omahoitoa tukevista itsehoitokeinoista on hyvä keskustella hoitajan tai lääkärin kanssa.


Itsehoidon keinot ja osa-alueet


Itsehoidon avulla ihminen voi pitää lääkärin loitolla. Järkevällä ennaltaehkäisyllä, terveyttä ylläpitävällä ja vahvistavalla itsehoidolla on mahdollista pysyä mahdollisimman terveenä, hyvinvoivana ja onnellisena vuodesta toiseen ja saavuttaa korkea ikä.

Terveys ja hyvinvointi rakentuu useista elämän osa-alueista jotka vaikuttava toisiinsa. Terveet elämäntavat fyysisellä, psyykkisellä, sosiaalisella ja henkisellä osa-alueella ylläpitävät hyvinvointia. Työ, talous, aineelliset ja ympäristölliset asiat ovat myös tärkeitä kokonaisvaltaiselle terveydelle. 


Fyysinen terveys ja hyvinvointi


Fyysinen terveys on kehon hyvinvointia ja elimistön normaalia toimintaa. Fyysinen terveys tarkoittaa sitä, että kaikki kehon osat, elimet ja aistit toimivat asianmukaisella tavalla, eivätkä kärsi minkäänlaisesta sairaudesta tai toiminnallisesta häiriöstä.


Itsehoidon avulla on mahdollista parantaa, vahvistaa ja ylläpitää hyvää fyysistä terveyttä ja hyvinvointia. Käytännössä se tarkoittaa terveellisen elämäntavan, terveellisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan noudattamista sekä riittävän levon ja unen antamista keholle.

Näin voit parantaa fyysistä terveyttäsi:Psyykkinen terveys ja hyvinvointi


Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee psyykkisen terveyden seuraavasti: Psyykkinen terveys eli hyvä mielenterveys tarkoittaa hyvinvoinnin tilaa, jossa ihminen ymmärtää omat mahdollisuutensa, pystyy selviytymään elämän normaaleista haasteista, kykenee tekemään työtä ja osallistumaan oman yhteisönsä toimintaan.

Psyykkinen terveys on mielen hyvinvointia, hyvää mielenterveyttä ja hyvää oloa. Psyykkinen hyvinvointi tarkoittaa positiivista mielenterveyttä eli kokonaisvaltaista fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kukoistamista. Itsehoidon avulla on mahdollista parantaa, vahvistaa ja ylläpitää hyvää psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. Kun olo on suurimman osan ajasta tyytyväinen, voit hyvin psyykkisesti.

Näin voit parantaa psyykkistä terveyttäsi:


Sosiaalinen terveys ja hyvinvointi


Sosiaalinen terveys voidaan määritellä kyvyksi olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja muodostaa merkityksellisiä suhteita muihin. Se on sopeutumista erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja asianmukaista toimintaa erilaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. 

Sosiaalinen hyvinvointi on ihmissuhteiden hyvinvointia. Sosiaalinen hyvinvointi on itsensä kanssa toimeentulemista ja toisten kunnioittavaa, ystävällistä ja myötätuntoista kohtelemista. Terve sosiaalisuus on toisiinsa luottamista, myötätuntoista suhtautumista, kunnioittavaa arvostamista, erilaisuuden hyväksymistä ja vastavuoroisuutta. 

Sosiaalisten suhteiden laadulla ja määrällä on lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia terveyteen. Hyvät sosiaaliset suhteet läheisiin, ystäviin, sukulaisiin ja työtovereihin tukevat terveyttäsi. Ne edistävät terveyttä, tuottavat hyvää mieltä, mielekästä elämänsisältöä ja elämän tarkoitusta.

Sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia voi parantaa, vahvistaa ja ylläpitää itsehoidollisin keinoin. Olennaista on oppia arvostamaan itseään ja muita, kehittämään sosiaalisia taitojaan ja ylläpitämään myönteisiä ihmissuhteita. Ihminen on sosiaalinen olento, ja ihmissuhteet ovat välttämättömiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Näin voit parantaa sosiaalista terveyttäsi:


Taloudellinen terveys ja hyvinvointi


Taloudellinen terveys on tila, joka voidaan määritellä ihmisen taloudellisen hyvinvoinnin tilaksi. Taloudellinen terveys ei perustu pelkästään velan puuttumiseen. Se tarkoittaa myös riittäviä tuloja ja menojen järkevää hallintaa. Hyvä taloudellinen terveys edellyttää hyviä taloudellisia elintapoja.

Taloudellinen terveys ja hyvinvointi on elämistä varojensa mukaan. Se on myös taitoa pitää talous tasapainossa ja hallita omaa talouttaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

Hyvä taloudellinen terveys tuo taloudellista mielenrauhaa elämään ja siten vaikuttaa myös muuhun terveyteen positiivisesti.

Taloudellisen mielenrauha on yleistä luottamusta omaan talouteen, varmuutta säännöllisistä tuloista ja rahojen riittämisestä kaikkiin elämäntarpeisiin.

Taloudellinen mielenrauha on tärkeä asia ihmisen hyvinvoinnille, sillä luottamus omaan talouteen vahvistaa elämänuskoa, tuottaa hyvää mieltä, antaa turvallisuuden tunnetta ja lisää taloudellista toimeliaisuutta. 

Näin voit parantaa taloudellista terveyttäsi:


Henkinen terveys ja hyvinvointi


Henkinen terveydellä ja hyvinvoinnilla tarkoitetaan elämän merkitystä ja tarkoitusta. Se on sitä, että ihmisellä on selkeä maailmankatsomus, terveet arvot ja etiikka ja hän kokee elämänsä mielekkääksi.

Henkinen terveys ja hyvinvointi pohjautuu ihmisen omaksumaan maailmankatsomukseen, hänen elämänarvoihinsa ja käsitykseen oikeasta ja väärästä.

Jokainen ihminen voi omaksua jonkin maailmankatsomuksen, joko uskonnollisen, tieteellisen (naturalistisen) tai filosofisen (humanistisen) omaksi elämänkatsomuksekseen ja elää sen arvojen mukaista elämää.

Henkinen kulttuuri ja elämä rakentuu älyllisistä, taiteellisista ja eettisistä aineksista, joita voi saada itselleen tieteistä, taiteista, filosofiasta ja uskonnoista. Henkinen kulttuuri antaa aineksia henkiselle kasvulle. Henkinen kasvu on älyllistä (järki), psyykkistä (tunne) ja eettistä (tahto) ihmisenä kehittymistä.

Henkistä kulttuuria harrastavat ihmiset pysyvät terveempinä ja elävät pitempään. Sen sijaan, että ihminen täyttäisi tajuntansa ja elämänsä päihteillä ja viihteellä, voi ryhtyä harrastamaan henkistä kulttuuria. Henkiset harrastukset edistävät ja rakentavat ihmisen henkistä ja kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia. 

Ihmisen henkiselle terveydelle, hyvinvoinnille ja kehitykselle on hyväksi elää ja toimia sopusoinnussa elämänkatsomuksensa ja arvojensa kanssa ja elää eettisesti korkeatasoista elämää. Kun ihminen kokee, että hänen elämällään on tarkoitus, hän voi hyvin henkisesti.

Näin voit parantaa henkistä terveyttäsi:


Yhteenveto


Itsehoito on oman terveyden ja hyvinvoinnin parantamista, vahvistamista ja ylläpitämistä. On erittäin suositeltavaa hoitaa ja ylläpitää terveyttä. Jos terveys pääsee syystä tai toisesta huonoksi, sairauden puolelle, on sen korjaaminen jo työläämpää ja siihen tarvitaan lääkäri usein avuksi. Lääketieteen ja lääkärin apu onkin tarpeen jos omista ponnisteluista huolimatta terveys pääsee horjumaan. 

Tästä artikkelista ja oppaasta selviää, että terveys ja hyvinvointi on monesta osa-alueesta koostuva asia, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kun pyrkii tekemään parhaansa kaikilla osa-alueilla, niin terveys hyötyy ja lääkäriin ei ole tarvetta turvautua. Erityisen tärkeää on huolehtia terveistä elämäntavoista.

Ihminen voi itse ja omin päin tehdä erittäin paljon terveytensä ja hyvinvointina hyväksi. Tässä oppaassa olevat perustiedot ja näkemykset auttavat alkuun itsensä hoitamisessa. Lisää tietoa ja ohjeita on jatkossa tulossa tähän oppaaseen, joten kannattaa käydä katsomassa säännöllisesti, mitä uutta on taas tullut. 


Lähteet

Terveysportti.fi. (2022). Sanakirjat. [online] Available at: https://www.terveysportti.fi/apps/sanakirjat/0/itsehoito [Accessed 22 Apr. 2022].

Health & Wellness. (2020). The Wellness Wheel. [online] Available at: https://www.unh.edu/health/wellness-wheel [Accessed 27 Apr. 2022].

Portalfamososbr.com. (2021). Mikä on taloudellinen terveys? [online] Available at: https://portalfamososbr.com/fi/pages/10317-what-is-financial-health [Accessed 28 Apr. 2022].

Sttinfo.fi. (2021). Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. [online] Available at: https://www.sttinfo.fi/tiedote/suomalaisten-taloudellinen-mielenrauha. [Accessed 28 Apr. 2022].

Duodecim Terveyskirjasto. (2021). Kulttuuri ja terveys. [online] Available at: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01283#s1 [Accessed 28 Apr. 2022].