Ihmissuhteet

Ihminen on sosiaalinen olento, joka tarvitsee hyvinvointiinsa toisten ihmisten seuraa enemmän tai vähemmän. Sosiaalinen verkosto muodostuu läheisistä ihmissuhteista, parisuhde, perhe, ystävät, kaverit. Myös työkaverit ja harrastusten ihmissuhteet kuuluvat sosiaaliseen verkostoomme.
Hyvät ihmissuhteet ovat hyvän elämän perustekijä. Parisuhde, perhe, muut läheiset, ystävät ja kaverit ovat erittäin tärkeitä hyvinvoinnillemme. Hyvät työkaverit ja työelämän sosiaaliset suhteet tuovat väriä, sisältöä ja merkitystä elämään.

Positiivisen psykologian piirissä on tutkittu paljon onnellisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Hyvät ihmissuhteet on tutkimustuloksissa osoittautuneet hyvin merkityksellisiksi jokaisen ihmisen hyvinvoinnille.

Liiallinen yksinäisyys on haitallista hyvinvoinnille ja terveydelle. Tässä on tietysti vaihtelua ihmisten erilaisuudesta johtuen. Ekstrovertit luonteet tarvitsevat paljon sosiaalista vuorovaikutusta, kun taas introvertit ihmiset viihtyvät hyvin yksinkin, vaikka hekin tarvitsevat sopivasti sosiaalisuutta elämäänsä.

Hyvä elämä rakentuu yhteydessä muihin ihmisiin, sillä hyvät ihmissuhteet vaikuttavat onnellisuuteemme ja tukevat sitä. Olennaista on, että ihmiset tarvitsevat toisiaan voidakseen elää hyvää ja onnellista elämää.

Huolehtimalla myönteisistä ihmissuhteista ja sosiaalisesta elämästä mahdollisimman hyvin, edistät omaa ja läheisten ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.


Parisuhde


Hyvä parisuhde, romantiikka ja rakkaus tuottaa ihmiselle iloa, onnea ja hyvinvointia. Rakkaus ja rakastuminen vaikuttaa myös aivojen hyvinvointiin, koska se aktivoi aivojen palkitsemiskeskusta. Ei siis ihme, että tunnemme itsemme niin energisiksi ja motivoituneiksi, kun rakastumme!

Parisuhteessa on erilaisia kehitysvaiheita. Kun alun intohimoinen rakastumisvaihe menee vähitellen ohi, parisuhteessa alkaa rauhallisempi ja arkisempi vaihe.

Monilla ihmisillä on kuitenkin epärealistisia odotuksia parisuhteessa. Jos odottaa saavansa kaiken onnellisuuteen tarvittavan parisuhteesta, joutuu pettymään. Parisuhteen kriisi aiheutuu usein siitä, että epärealistiset odotukset ovat mahdottomia toteuttaa tosielämässä. Hyvän parisuhteen tunnusmerkkinä on, että se ei vaadi kummaltakaan osapuolelta täydellisyyttä, vaan antaa molempien olla oma itsensä.

Parisuhteen välisen vetovoiman ylläpitäminen vaatii myös riittävästi erillisyyttä. Erillisyys tarkoittaa, että parisuhteen osapuolilla on tarpeeksi omaa tilaa, aikaa, harrastuksia ja ystäviä.

Vaikka olet parisuhteessa, se ei tarkoita, että sinun on vietettävä jokainen hetki yhdessä. Ihminen tarvitsee hyvinvoinnilleen myös henkilökohtaisen tilaa ja omaa aikaa itselleen. Voit viettää tämän ajan rentoutuen yksin, harrastamalla tai tapaamalla ystäviä tai perhettä.

Ajan käyttäminen omien harrastusten ja ystävyyssuhteiden ylläpitämiseen on tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta ja auttaa myös parisuhdetta pysymään tuoreena.

Tässä vaiheessa on hyvä oivaltaa, että parisuhdetta on tietoisesti myös hoidettava, kehitettävä ja ylläpidettävä, että se tyydyttäisi molempien osapuolien odotuksia ja tarpeita. Terve ja onnellinen parisuhde rakentuu kompromisseille ja molemminpuoliselle huomioimiselle ja kunnioittamiselle.

Yhteinen aika parisuhteessa on tärkeää suhteen ylläpitämiseksi. Investoi suhteeseen aikaa, työtä ja huomiota. Onnellinen parisuhde rakentuu positiivisesta ja myönteisestä vuorovaikutuksesta.

Pitkäaikainen toimiva parisuhde kehittyy vähitellen rakkaudelliseksi kumppanuudeksi, jota voidaan kuvata syväksi kiintymykseksi ja voimakkaiksi sitoutumisen ja läheisyyden tunteiksi. Parisuhteen osapuolilla olisi hyvä olla jokin yhteinen kiinnostuksen kohde tai harrastus, joka ylläpitää suhteen mielenkiintoisena ja antoisana.


Perhe


Suomalaiset arvostavat perhe-elämää, rakkautta ja hyviä ihmissuhteita yli kaiken. Suomessa on lähes 1,5 miljoonaa perhettä, joissa alaikäisiä lapsia yli miljoona.

Ydinperhe on yhdessä asuvien ihmisten ryhmä, jonka tavallisesti muodostavat kaksi keskenään avio-, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevaa henkilöä ja heidän lapsensa tai yksinhuoltaja lapsineen tai lapseton pariskunta. Usein kodin lemmikkieläimiä pidetään myös perheenjäseninä.

Laajempaan perhepiiriin kuuluu yleensä myös muita läheisiä, isovanhemmat, sisarukset ja muita läheisiä. Perheitä on hyvin monenlaisia, uusperheitä, sateenkaariperheitä, yksinhuoltajaperheitä, lapsettomia perheitä, suurperheitä jne.

Kaikille perhe kuitenkin merkitsee läheisyyttä, yhdessä olemista, fyysistä, taloudellista ja henkistä tukea ja turvaa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta.

Perhe on erittäin tärkeä yhteiskunnallinen perusyksikkö. Perheen kaikkien jäsenten hyvinvoinnista riippuu koko perheen hyvinvointi ja onnellisuus. Perhe-elämä on haastavaa ja antoisaa elämänkoulua niin vanhemmille kuin lapsille.

Vanhemmat kasvattavat lapsiaan, ja lapset kasvattavat vanhempiaan. Kun vanhemmat kasvattavat itseään ja harjoittavat myötätuntoa, he kykenevät olemaan lempeämpiä ja ystävällisempiä itselleen ja lapsilleen.

Vanhemmat ja lapset voivat yhdessä eläen oppia sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja, kasvaa ihmisinä ja oppia onnellisuutta. Onnellisuus on taito, jota perheessä voidaan yhdessä oppia.


Ystävät ja kaverit


Hyvät ystävät ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille ja kuuluvat tärkeänä osana hyvään elämään. Ystävyydellä tarkoitetaan ihmisen suhdetta toiseen ihmiseen, jota kohtaan hän tuntee mieltymystä ja luottamusta ja joka vastavuoroisesti suhtautuu häneen samoin.

Ystävä on läheinen toveri, kaveri, kumppani, rakas sydänystävä. Ystävä voi olla lapsuudenaikainen paras kaveri tai perheystävä. Ystäviä yleensä yhdistää samanlaiset kiinnostuksen kohteet tai harrastukset. He voivat kuulua samaan ryhmään ja ovat yleensä samalla puolella olevia samanmielisiä ihmisiä.

Hyvät ihmissuhteet eivät synny yhdessä yössä. Myös ystävyys tarvitsee aikaa, sitoutumista, kompromisseja, huomiota ja yhdessä olemista.

Voimme saada käytännön apua, emotionaalista tukea ja myötätuntoa ystäviltä. Ystävyydellä ja yhteydellä on terveydellisiä etuja, ystävien seura voi torjua stressiä ja jopa pidentää elinikää.

Hyvät ystävyyssuhteet ja aito ystävyys ovat kuin lääkettä, sillä ne edistävät ihmisen hyvinvointia. Ihmiset ovat onnellisimpia yleensä silloin, kun he ovat lähellä muita ihmisiä ja kun heillä on hyviä ja merkityksellisiä sosiaalisia suhteita, ystäviä ja myönteistä vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa.


Työhyvinvointi ja työkaverit


Hyvien ihmissuhteiden rakentaminen työelämässä on erittäin tärkeää työhyvinvoinnin kannalta. Työhyvinvointi muodostuu erityisesti hyvistä ihmissuhteista. Henkinen työhyvinvointi ja sen edistäminen kannattaakin aloittaa työpaikan ihmissuhteista.

Parantamalla työpaikan ihmissuhteiden laatua ja positiivisuutta työhyvinvointi kohenee merkittävästi. Henkinen työhyvinvointi paranee ystävällisyydellä ja työkaverien arvostavasta ja hyvästä kohtelusta.

Lisäksi psyykkinen työhyvinvointi liittyy parempaan tuottavuuteen ja voittoon. Sosiaalisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva yritys yksinkertaisesti menestyy paremmin, koska hyvinvoivat ihmiset tekevät parempaa tulosta.

Ihminen on luonnostaan sosiaalinen olento. Koska vietämme kolmanneksen elämästämme työssä, on selvää, että hyvät suhteet työkavereihin tekevät työpäivästämme paremman.

Hyvät työelämän ihmissuhteet edellyttävät luottamusta, kunnioitusta, keskinäistä arvostusta, osallisuutta ja avointa kommunikaatiota eli tietoista positiivisuutta itseään ja työtovereita kohtaan, myös esimiestä ja pomoa kohtaan.

Kun sinulla on hyvät suhteet kollegoidesi kanssa, muodostuu työpäivä ja työn tekeminen nautinnolliseksi ja tuottavaksi. Ihmiset, joilla on hyvät välit muihin työpaikalla, ovat todennäköisemmin iloisia ja hyvinvoivia työpaikallaan. Siksi on tärkeää rakentaa ja ylläpitää hyviä työelämän ihmissuhteita.

Kun rakennat hyviä suhteita työkavereihin, siitä on myös hyötyä työelämässä menestymiselle. Arvostamalla ja auttamalla toisia, myös sinua arvostetaan ja autetaan menestymään työurallasi. Hyvä työkaveri on arvokas tuki jokaiselle.

Jokainen ihminen haluaa, että heidän työtään arvostetaan. Joten anna tunnustusta ympärilläsi oleville ihmisille, kun he tekevät jotain hyvin. Positiivisuus, kehut ja arvostavan tunnustuksen antaminen avaa oven hyville työsuhteille.

Keskity siis positiivisuuteen. Positiiviset tunteet ovat tarttuvia ja saa ihmiset tuntemaan olonsa hyväksi.


Yhteenveto


Kun onnellisia ihmisiä on haastateltu heidän onnellisuustasostaan, elämänsä ja persoonallisuuden piirteistä ja luonteen ominaisuuksista, on saatu selville, että erittäin onnellisilla ihmisillä oli rikas sosiaalinen elämä ja tyydyttävät ihmissuhteet ja he viettivät runsaasti aikaa ystävien kanssa.

Koska sosiaalisilla suhteilla on niin merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin, on esimerkiksi Britanniassa otettu käyttöön ns. sosiaalinen resepti, joka voidaan antaa kroonisesta yksinäisyydestä ja sen seurauksista kärsiville ihmisille. Tällaisia hyväksi koettuja asioita olisi hyvä ottaa käyttöön myös Suomessa.

Viettämällä paljon laatuaikaa perheen ja ystävien kanssa sinäkin voit kohentaa hyvinvointiasi ja onnellisuuttasi ja tuntea eläväsi hyvää elämää. 


Lähteet
The Science of Happiness. (2021). EdX. https://www.edx.org/course/the-science-of-happiness-3.

Tietoa parisuhteesta. (2021). Väestöliitto.fi. https://www.vaestoliitto.fi/parisuhteet/tietoa-parisuhteesta

How to Have a Better Relationship. Retrieved on October 20, 2021, from https://www.nytimes.com/guides/well/how-to-have-a-better-relationship.

Raypole, C. (2019). What Makes a Relationship Healthy? Healthline; Healthline Media. https://www.healthline.com/health/healthy-relationship

How to Have a Better Relationship. (2021). The New York Times. https://www.nytimes.com/guides/well/how-to-have-a-better-relationship

Kielitoimiston sanakirja. (2021). Kielitoimistonsanakirja.fi

Perheestä. (2007). Perhebarometri: https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/12/acf4f7d2-perhebarometri-2007.pdf

How Parents and Children Can Learn Emotional Skills Together. (2021). Greater Good. https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_parents_and_children_can_learn_emotional_skills_together

Building Good Work Relationships: Making Work Enjoyable and Productive. (2018). Mindtools.com. https://www.mindtools.com/pages/article/good-relationships.htm

Parempi mielenterveys. (2021, October 18). Parempi mielenterveys. Yle Areena. https://areena.yle.fi/1-50786391

Keywords: ihmissuhteet, hyvä parisuhde, tinder, treffit, deitti, perhe, ystävät, kaverit, työkaverit, työhyvinvointi, hyvä elämä, hyvinvointi, onnellisuus, asunnon osto, omistusasunto, asuntolaina, joustoluotto, remontti, asunnot, sisustaminen, vuokra asunto, asumisoikeusasunto, ensiasunto, kaunis koti, omakotitalo, viihtyisyys, hyvä mieli, kotoilu,  lainojen yhdistäminen, yhdistä lainat, yhdistä lainoja, yhdistelylaina, yhdistä lainat halvin, edullinen yhdistelylaina, sähkö