Tekoäly ja digitalisaatio

Digitalisaatio on yhteiskunnan tietoteknistymistä. Digitalisaatio tarkoittaa työ- ja toimintatapojen, palvelujen, opetuksen ja yhteiskunnan toimintojen laaja-alaista sähköistymistä ja tulemista tietotekniikan ja internetin avulla käytettäväksi. Tekoäly on tavanomaisen digitalisaation ja tietotekniikan kehittyneempi  muoto.

Tekoäly kehittyy nopeasti. Kuva: Image Creator

Mitä tekoäly on

Tekoäly on tietojenkäsittelyyn liittyvä sovellus, sekä ala, joka tutkii ja kehittää menetelmiä, joilla koneet voivat suorittaa älykkäitä tehtäviä, kuten oppimista, päättelyä, havainnointia ja kommunikointia. Tekoäly voi olla esimerkiksi ohjelmisto, robotti tai ääniohjattu avustaja. Tekoälyn tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua ja ratkaista monimutkaisia ongelmia.

Mitä digitalisaatio on

Digitalisaatio on tietoteknistymistä. Digitalisaatiota on tapahtunut vuosikymmenien ajan siitä lähtien, kun tietokoneet ja internet alkoivat yleistyä ja tulla myös yksityisten kansalaisten käyttöön. Tietokoneet, älypuhelimet, esineiden internet (engl. IoT, Internet of Things), eli jossa muitakin laitteita kytketään internetiin, ovat digitalisaation mukanaan tuomaa kehitystä. Internet on siis avainasemassa digitalisaatiossa. Internet mahdollistaa digitalisaation.

Mitä digitalisaatio tarkoittaa kansalaiselle

Digitalisaatio on nykyään ollut paljon esillä, vaikka sitä on tapahtunut jo vuosikymmenien ajan. Nykyään kehitys tässä asiassa on nopeutunut. Lyhyesti sanottuna, digitalisaatiokehitys tarkoittaa kansalaisille, että heidän on kehitettävä riittävät digitaidot voidakseen onnistua ja menestyä asioinnissa, opinnoissa, työssä, vapaa-ajan harrastuksissa ja toiminnoissa.


Kansalainen, työ, talous ja digitalisaatio

Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa yhteiskuntaa monin tavoin. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja haasteita niin kansalaisille, työntekijöille kuin yrityksillekin. Mitä digitalisaatio tarkoittaa ja miten siihen voi varautua?

Digitalisaatio tarkoittaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä eri toimintojen tehostamiseksi, automatisoimiseksi ja uudistamiseksi. Digitalisaatio mahdollistaa esimerkiksi sujuvan asioinnin viranomaisten kanssa, reaaliaikaisen tiedon jakamisen ja analysoinnin, itsepalvelun lisäämisen ja uusien palveluiden kehittämisen.

Digitalisaatio vaikuttaa myös työhön ja talouteen. Se luo uusia työpaikkoja, mutta myös korvaa joitakin vanhoja. Se edellyttää uusia taitoja, mutta myös tukee oppimista ja osaamisen kehittämistä. Se lisää tuottavuutta, mutta myös kilpailua ja muutospaineita.

Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää yhteiskunnalta kykyä sopeutua muutokseen ja luoda edellytyksiä innovaatioille. Se edellyttää myös kansalaisilta aktiivisuutta, osallistumista ja digitaitoja. Se edellyttää työntekijöiltä luovuutta, sosiaalista älykkyyttä ja jatkuvaa oppimista. Se edellyttää yrityksiltä asiakaslähtöisyyttä, ketteryyttä ja yhteistyötä.

Digitalisaatio on siis sekä mahdollisuus että haaste yhteiskunnalle. Sen hyödyt eivät ole itsestäänselviä, vaan niiden saavuttaminen vaatii panostusta, osaamista ja yhteistyötä. Digitalisaatio ei ole vain tekninen ilmiö, vaan se koskettaa kaikkia yhteiskunnan osa-alueita ja toimijoita.

Nykyään sähköiset digitaaliset palvelut ovat internetin kautta kansalaisten ja yritysten käytettävissä 24/7, ajasta ja paikasta riippumatta. Sähköinen asiointi on helpoin ja nopein tapa hoitaa pankkiasioita ja viranomaisasioita. Jokaisen kansalaisen on välttämättä osattava perusdigitaidot, jotta hän voisi hoitaa asioitaan yhteiskunnassa. Myös tekoälyn peruskäyttö kuuluu tärkeisiin digitaitoihin.

Tutustu ja opi ilmaiseksi digitaitoja 24/7Dataopisto

Digitalisaatio on ilmiö, joka koskettaa koko yhteiskuntaa ja näkyy kaikilla elämän osa-alueilla. Internet, sähköiset viranomaispalvelut, sosiaalinen media (some), verkkokaupat, pikaviestimet ja laitteiden internet (IoT) ja robotiikka.

Digitalisaatio tuo väistämättä muutoksia ihmisten elämään, opiskeluun, työhön ja yhteiskunnan toimintatapoihin. Suomalaisten on pysyttävä tässä kehityksessä eturintamassa jo taloudellisten syiden vuoksi. Kun muut maat digitalisoivat ja robotisoivat ja saavuttavat kustannuskilpailukykyä, Suomen on tehtävä samoin.

Työelämässä digitalisaatio tarkoittaa sitä, että työn ja ammattien sisältö tulee muuttumaan, sillä robotit tulevat osittain korvaamaan ihmiset rutiinitöissä. Lähes kaikkien ammattien sisältö muuttuu, kun osan tehtävistä tekee robotti ja loput ihminen. Robotisoituminen synnyttää ihmisille myös täysin uusia töitä. Elinkeinoelämän Valtuuskunnan, EVA:n raporteissa on selvitelty robotisaation ja digitalisaation vaikutusta suomalaisten työelämään.

Evan raportit voit lukea tästä:
Robotiikalla voidaan korvata organisaatioiden keskijohtoa

Ihminen on tärkein myös digitalisaatioon liittyvän kehityshuuman keskellä. Digitalisaation suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi aina ottaa huomioon ihminen ja hänen hyvinvointinsa. Kaikille kansalaisille tulisi taata mahdollisuus kehittää digitaitojaan ja antaa mahdollisuus onnistua ja menestyä elämässään.

Kansalaisen digitaidot

Jokainen kansalainen tarvitsee digitaitoja, että voisi toimia tyydyttävällä tavalla tietoyhteiskunnassa, se on selvää. Lapset ja nuoret oppivat digitaitojen perusteet koulussa. Aikuisten digitaitoja (työelämä ja asiointi) on helppo oppia itseopiskellen, sekä monissa kansalaisopistoissa ja oppilaitoksissa. Perustaidot opittuaan on helppo oppia ja rakentaa lisää osaamista tarpeen mukaan.

Tekoäly ja digitaitovaatimukset ovat nykypäivän työelämän keskeisiä haasteita. Tekoäly mahdollistaa monia uusia innovaatioita ja palveluita, mutta se vaatii myös työntekijöiltä jatkuvaa oppimista ja sopeutumista. 

Digitaitovaatimukset ovat nousseet kaikilla aloilla, ja ne edellyttävät sekä teknistä osaamista että kykyä hyödyntää digitaalisia välineitä luovasti ja kriittisesti. Tekoäly ja digitaitovaatimukset ovat siis sekä haaste että mahdollisuus työelämälle.

Perusdigitaitoja kansalainen voi helposti kehittää myös omin päin. Web-tietopalvelussa toimiva maksuton Dataopisto on tietoteknisten perustaitojen oppimisportaali kaikille tietoyhteiskunnan kansalaisille. Dataopistossa kansalainen voi itsenäisesti ja omaan tahtiin oppia perusdigitaitoja. Dataopisto on ajasta ja paikasta riippumaton ja käytettävissä 24/7. Dataopistossa voit harjoittaa digitaitojasi täysin vapaasti ja maksutta. Klikkaa tästä Dataopistoon oppimaan.

Lähteet
Web-tietopalvelu. Digitaidot. (2019). Retrieved 3 September 2019, from https://www.webtieto.com/p/digitaidot.html
Sosiaali- ja terveysministeriö. Digitalisaatio. (2019). Retrieved on September 3, 2019, from https://stm.fi/digitalisaatio.
Valtiovarainministeriö. Julkisen hallinnon digitalisaatio. (2019). Retrieved on September 3, 2019, from https://vm.fi/digitalisaatio

Eva. Robotisoituminen ei johda työn loppumiseen – Tapahtuu uusi työnjako. (2016). Retrieved 3 September 2019, from https://www.eva.fi/blog/2016/09/13/robotisoituminen-ei-johda-tyon-loppumiseen-tapahtuu-uusi-tyonjako/

Tulevaisuuden työ ja digitalisaatio | Työterveyslaitos](https://www.ttl.fi/tulevaisuuden-tyo-ja-digitalisaatio)