Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus tarkoittaa ihmisen halua ja kykyä elää, toimia, työskennellä, sopeuttaa ja säädellä omaa toimintaansa ja käyttäytymistään ilman ulkopuolista ohjausta ja valvontaa. Itseohjautuvuus on sisältäpäinohjautuvuutta ja vastakohta ulkoaohjautuvuudelle. Kyky itseohjautumiseen on välttämätön itsensä toteuttamiselle.

Mies, joka kulkee omia polkuja.
Kuva: Image.ai

Itseohjautuvuus on käsite, joka kuvaa yksilön kykyä ohjata ja hallita omaa toimintaansa itsenäisesti, ilman jatkuvaa ulkoista ohjausta tai kontrollia. Se korostaa yksilön kykyä asettaa tavoitteita, suunnitella toimintaansa, tehdä päätöksiä, ja toteuttaa niitä itsenäisesti.


Itseohjautuvuuden hyödyt

Itseohjautuvuuden taito on hyödyllinen kyky. Itseohjautuvuus auttaa ihmistä sopeutumaan helpommin muuttuviin olosuhteisiin ja vaatimuksiin. Itseohjautuvat ihmiset ovat motivoituneempia, sitoutuneempia ja tyytyväisempiä, koska he voivat itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa toimintaansa omien mieltymystensä ja arvojensa mukaisesti. 

Itseohjautuvuus edistää luovuutta ja innovatiivisuutta, koska se antaa yksilölle vapauden kokeilla uusia ideoita ja ratkaisuja.

Itseohjautuvuudesta on monia hyötyjä niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Itseohjautuneet ihmiset ovat motivoituneita, itsenäisiä, luovia ja joustavia. He pystyvät asettamaan itselleen realistisia ja merkityksellisiä tavoitteita ja toteuttamaan niitä tehokkaasti. 

Itseohjautuvat ihmiset ovat avoimia oppimaan uutta ja kehittämään itseään jatkuvasti. He ovat tyytyväisiä itseensä ja elämäänsä ja kokevat elämänlaatunsa korkeaksi. He ovat myös yhteistyökykyisiä ja empaattisia muita kohtaan ja edistävät sosiaalista harmoniaa ja hyvinvointia.


Miten itseohjautuvuutta voi kehittää

Itseohjautuvuutta voi kehittää useilla tavoilla. Ensinnäkin yksilön sisäinen motivaatio ja itsetuntemus ovat tärkeitä. Henkilön on ymmärrettävä omat arvonsa, kiinnostuksenkohteensa ja tavoitteensa voidakseen asettaa itselleen merkityksellisiä ja motivoivia tavoitteita. 

Toiseksi itseohjautuvuuteen kuuluu kyky suunnitella ja hallita omaa aikaa ja resursseja tehokkaasti. Tämä edellyttää taitoja kuten ajankäytön hallintaa, priorisointia ja itsekuria.

Kolmas tapa on vahvistaa omaa itsetuntoa ja itsearvostusta sekä tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet. Lisäksi itseohjautuvuutta voi edistää opettelemalla uusia taitoja ja kehittämällä jatkuvasti omia tietojaan, kykyjään ja osaamista.


Itseohjautuvuuden lähikäsitteet

Itsereflektio on psyykkistä toimintaa, jossa ihminen tarkastelee, arvioi ja pohtii omaa ajatteluaan, tuntemuksiaan, toimintaansa ja kokemuksiaan. Se on itsetutkiskelun muoto, jossa yksilö pyrkii ymmärtämään itseään paremmin. Itsereflektiossa yksilö voi pohtia omia arvojaan, tavoitteitaan, vahvuuksiaan, heikkouksiaan ja käyttäytymistään eri tilanteissa. Tavoitteena on saavuttaa syvempi itsetuntemus, kehittyä henkisesti ja parantaa omia toimintatapojaan. 

Introspektio on itsetarkkailua, jossa ihminen tutkii omaa sisäistä kokemustaan, ajatteluaan ja tunteitaan. Se on itsetutkiskelun muoto, jossa yksilö pyrkii havainnoimaan ja ymmärtämään omia mielensisältöjään. Introspektiivisessä prosessissa ihminen kääntää huomionsa sisäänpäin ja tarkkailee omia ajatuksiaan, tunteitaan ja havaintojaan.

Itsesäätely tarkoittaa ihmisen kykyä hallita omaa käyttäytymistään, tunteitaan ja ajatuksiaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Se on prosessi, jossa yksilö säätelee ja kontrolloi omaa toimintaansa tietoisesti ja tarkoituksellisesti, sekä ylläpitää tasapainoa. Itsesäätely sisältää useita osatekijöitä, kuten tavoitteiden asettamista, suunnittelua, itsevalvontaa, motivaation ylläpitämistä, keskittymistä ja arviointia.

Sisäinen puhe tarkoittaa ajattelua tai mielen sisäistä keskustelua, jossa ihminen käy vuoropuhelua itsensä kanssa hiljaisesti omassa mielessään. Sisäinen puhe voi ilmetä eri muodoissa. Se voi olla sanallista tai sanatonta, kuten kuvien, mielikuvien tai symbolien käyttöä ajatusten ilmaisemiseen. Tietoinen sisäinen puhe eli itsepuhe on hyödyllinen itsesäätelyn työkalu itseohjautuvuuden kannalta.

Sisäinen motivaatio on motivaation muoto, jossa ihminen kokee sisäistä kiinnostusta, tyydytystä ja palkitsevuutta omasta toiminstaan. Sisäinen motivaatio perustuu yksilön omiin sisäisiin tarpeisiin, arvoihin, mielenkiintoihin ja itsemääräämiseen.

Sisäisesti motivoitunut henkilö kokee tehtävän itsessään palkitsevana ja tärkeänä, ei pelkästään ulkoisen palkkion tai seurauksen takia. Motivaatio syntyy sisäisestä halusta oppia, kehittyä, kokea flow-tilaa tai toteuttaa itseään. 

Sisäinen motivaatio liittyy vahvasti itseohjautuvuuden käsitteeseen. Itseohjautuvat ihmiset ovat taipuvaisia olemaan sisäisesti motivoituneita, sillä he kokevat olevansa aktiivisia toimijoita omassa elämässään ja valinnoissaan.

Itsensä toteuttaminen tarkoittaa ihmisen pyrkimystä kehittämään ja ilmaisemaan omaa potentiaaliaan, tietojaan, taitojaan, kykyjään ja kiinnostuksen kohteita. Se on pyrkimys tulla parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestään ja toteuttaa omia lahjojaan ja tavoitteitaan.

Itsensä toteuttaminen perustuu ajatukselle, että jokaisella yksilöllä on sisäisiä voimavaroja ja potentiaalia, jotka voivat tulla esiin ja kehittyä, kun yksilö pääsee ilmaisemaan itseään ja toimimaan linjassa omien arvojensa ja kiinnostuksiensa kanssa. Se edellyttää hyvää itsetuntemusta, itseluottamusta ja rohkeutta kohdata haasteita ja ottaa vastuuta omasta elämästään.

Itsensä toteuttaminen tarve ilmenee monilla elämänalueilla, kuten urakehityksessä, luovassa ilmaisussa, ihmissuhteissa, henkilökohtaisessa kasvussa ja harrastuksissa. Se on myös itsensä haastamista, jatkuvaa oppimista, uusien kokemusten tavoittelua ja omien rajojen ylittämistä.

Itsensä toteuttaminen antaa merkityksellisyyden ja tyydytyksen tunnetta elämään. Kun ihminen elää itseään toteuttavaa elämää eli seuraa sydämensä ääntä, hän voi kokea syvää tyydytystä, onnellisuutta ja elämän mielekkyyttä.


Yhteenveto

Itseohjautuvuus on tärkeä taito, jota jokaisen ihmisen kannattaa kehittää. Itseohjautuvuuden avulla voit löytää oman elämän tarkoituksen, oppia elämään hyvää elämää ja toteuttamaan itseäsi eettisesti kestävällä tavalla.

Itseohjautuvuus on taito olla aktiivinen toimija omassa elämässään, tavoitella omia päämääriään ja ottaa vastuuta omista päätöksistään. Itseohjautuvuudella ja sen lähikäsitteillä on merkittävä rooli itsensä toteuttamisessa. Sisäinen motivaatio, itsereflektio, introspektio ja itsesäätely ovat tärkeitä työkaluja itseohjautuvuuden tukemiseen.

Itseohjautuvuus tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden kehittää ja ilmaista omaa potentiaaliaan, taitojaan ja kykyjään. Se auttaa yksilöä elämään linjassa omien arvojensa, tavoitteidensa ja kiinnostusten kanssa. 

Itseohjautuvuus on olennainen osa itsensä toteuttamista, sillä se antaa ihmiselle taidon, kyvyn, vapauden ja mahdollisuuden omien tavoitteiden ja arvojen toteuttamiseen. Itseohjautuvat ihmiset ovat aktiivisia toimijoita, jotka kulkevat omia polkujaan ja ottavat vastuun omasta elämästään.

Itseohjautuva ihminen pyrkii tuntemaan itsensä hyvin ja tietämään, mitä haluaa elämältään. Hän ei ole liian riippuvainen muiden mielipiteistä tai odotuksista, vaan tekee omia päätöksiään vastuullisesti. Hän ei anna periksi vaikeuksissa vaan etsii mieluummin ratkaisuja. 

Itseohjautuva ihminen pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään ja maailmaa ympärillään. Itseohjautuva ihminen kunnioittaa muita ihmisiä ja huomioi heidän tarpeensa ja tunteensa. Hän on rohkea ja pyrkii elämään omaehtoista elämää. 

Lue lisää: Onni-onnellisuusopas


Lähteet

Bandura, A. (1991). Self-regulation of motivation and action through internal standards and goal systems. In R. A.

Cloninger CR (2004) Feeling good: the science of well-being. Oxford University Press, New York.

Kalliopuska, M. (2005). Psykologian sanasto. Otava.

Matikka, L., Roos-Salmi, M., Arajärvi, P., Nuoramo, T., & Aaltonen, A. (2020). Urheilupsykologian perusteet (3. painos.). Liikuntatieteellinen Seura ry.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78.