Elämänkoulu

Elämänkoulu on käsite, joka kuvaa ihmisen elämää kouluna, jossa ihminen voi oppia ja kehittyä ihmisenä. Tämä artikkeli käsittelee elämänkoulua kokonaisvaltaisena ja laajana käsitteenä. Elämänkoulu koostuu useista erilaisista osa-alueista ja kattaa ihmisen koko elämänkaaren.

Elämänkoululainen
Elämänkoulun kehitystiellä. Kuva: Bing Image Creator


Elämänkoulu - Oppimista ja kehittymistä elämän eri osa-alueilla

Elämä on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Elämä on kuin suuri koulu, jossa jokainen päivä tarjoaa oppimisen mahdollisuuden. Tätä koulua kutsutaan "elämänkouluksi", ja sen eri luokissa ja kehitysvaiheissa opitaan asioita elämän eri osa-alueilta. Jatka lukemista ja tutustu tähän laajaan käsitteeseen ja sen merkitykseen ihmisen kasvun ja kehityksen näkökulmasta.


Mikä on elämänkoulu

Elämänkoulu on ajatus siitä, että elämä itse tarjoaa meille lukemattomia tilaisuuksia oppia ja kehittyä. Se on laaja ja monimuotoinen käsite, joka kattaa niin kasvatuksen, työelämän kuin henkisen kehityksen elämänkaaren eri vaiheissa. Elämänkoululainen vastaanottaa oman elämänkaarensa vaiheeseen liittyviä kehityshaasteita ja pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään.

Elämänkoulu on käsite, joka kuvaa ihmisen elämää kouluna, jossa jokainen kokemus, kohtaaminen ja elämänvaihe toimii oppituntina. Se korostaa, että elämässä on mahdollisuus kasvaa, oppia ja kehittyä niin fyysisesti, psyykkisesti, henkisesti kuin sosiaalisesti. Elämänkoulu sisältää kaiken lapsuuden perustaitojen oppimisesta aina vanhuuden viisauden pohdintaan.


Elämänkoulun sisältö

Elämänkoulu on kokonaisvaltainen käsite, joka ilmentää ihmisen elämän eri osa-alueita. Näitä ovat kasvatus ja koulutus, sosiaalinen elämä, työelämä, itsensä kehittäminen, harrastukset, henkinen elämä ja kulttuuri.

Elämänkoulu alkaa heti, kun ihminen on syntynyt tähän maailmaan. Elämänkoulu jakautuu ajallisesti ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin, lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen ja vanhuuteen.


Kasvatus ja koulutus

Elämäkoulun ensimmäinen vaihe alkaa lapsuudessa ja jatkuu nuoruuteen asti. Tänä aikana meitä kasvatetaan ja koulutetaan oppimaan elämän perustaidot ja -arvot. 

Lapsuuden perheessä eläessään lapsi oppii tärkeimmät elämisen perustaidot, kuten kielen, puhumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen alkeet. Päiväkoti ja esikoulu harjaannuttavat lisää näitä taitoja. 

Nuoruus on erittäin tärkeä aika ihmisen elämässä. Nuoruudessa ihminen oppii perustaidot, jotka ovat tarpeen myöhemmässä elämässä, kuten lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen sekä perustiedot elämästä ja maailmasta.

Nuoruuden viimeisessä vaiheessa syvennämme yleissivistystämme, opimme ammatin sekä akateemisia tietoja ja käytännön taitoja. 

Nuoruuden elämänvaiheessa opimme tulemaan itsenäisesti toimeen aikuisten ihmisten elämässä ja maailmassa. Tänä aikana meidän on hyvä oppia kehittämään itsetuntemusta ja itsevarmuutta. 

Työelämä

Työ, ammatti, ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen on olennainen osa aikuisen ihmisen elämänkoulua. Työelämässä opimme soveltamaan kouluissa hankittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Työelämä tarjoaa mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti ja rakentaa uraa omalla alalla.

Työelämässä voimme kehittää ja toteuttaa itseämme monin tavoin. Työpaikalla kohtaamamme haasteet ja mahdollisuudet opettavat meitä työskentelemään tiimeissä, ratkaisemaan ongelmia ja oppimaan johtamistaitoja itsensä ja muiden suhteen. 

Työelämän kautta meistä kehittyy entistä taitavampia ammattilaisia, mutta myös oppijoita elämänkoulussa. Työ antaa elämäämme mielekästä sisältöä ja turvaa aineellisen toimeentulon ja hyvinvoinnin.


Sosiaalinen elämä

Elämänkoulu ei rajoitu vain opiskeluun tai työhön, vaan jatkuu myös niiden ulkopuolella.

Sosiaalinen elämä kattaa parisuhde- ja perhe-elämän, ystävyys- ja työkaverisuhteet sekä muut ihmissuhteet. Näiden suhteiden laatu vaikuttaa suoraan ihmisen hyvinvointiin ja onnellisuuteen.

Parisuhde ja perhe-elämä opettavat meille sitoutumista, vastuullisuutta ja kuuntelemisen taitoa. Parisuhteessa opimme rakastamisen ja toisen huomioimisen taitoja. 

Perhe-elämä on erittäin antoisa elämänkoulu. Vanhemmat opettavat ja kasvattavat lapsiaan ja lapset vanhempiaan. Molemmat osapuolet oppivat ja kasvavat ihmisinä.

Ystävät, työkaverit ja muut ihmiset opettavat meitä tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja rakentamaan kestäviä ihmissuhteita. Tällä tavoin myös sosiaalinen elämämme toimii elämänkouluna.


Itsensä kehittäminen ja harrastukset

Työn ja työelämän lisäksi voimme kehittää itseämme erilaisten harrastusten kautta. Elämänkoulun tärkeä osa-alue on itsensä kehittäminen ja omien kiinnostuksen kohteiden löytäminen. Harrastukset tarjoavat tilaisuuksia oppia uusia taitoja ja kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti. 

Harrastukset tuovat tasapainoa ja väriä arkeen ja antavat mahdollisuuden löytää uusia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita.

Musiikin, urheilun tai taiteen parissa toimiessaan ihminen oppii keskittymään, asettamaan tavoitteita, ylittämään omia rajojaan, parantamaan itsetuntemustaan ja kehittämään luovuuttaan.


Henkinen elämä ja kulttuuri

Henkinen elämä ja kulttuuri ovat tärkeitä elämänkoulun osa-alueita. Ne auttavat ihmistä löytämään merkityksen elämälleen.

Elämänkoulu ei ole pelkästään ulkoisten asioiden oppimista, vaan myös henkistä kasvua ja oman elämänkatsomuksen muodostamista. Uskonto, filosofia, tieteet ja taiteet sekä henkinen kulttuuri moninaisuudessaan tarjoavat meille mahdollisuuksia pohtia elämän merkitystä, arvoja ja eettisiä kysymyksiä ja oppia elämänkoulun syvempiä oppiläksyjä.

Henkiseen elämään voi kuulua myös itsetutkiskelua, meditointia ja itsensä kehittämiseen liittyviä harjoituksia. Elämänkatsomus antaa merkityksellisen pohjan elämälle ja auttaa ymmärtämään ja arvostamaan omaa ja toisten ihmisten elämää ja erilaisuutta.


Elämänkoulun ikävaiheet ja kehitystehtävät

Elämänkoulussa eri ikävaiheilla on omat kehitystehtävänsä:

Lapsuudessa keskitytään perustaitojen ja -arvojen oppimiseen. 

Nuoruuden elämänkoulu on elämässä tarvittavien tietojen ja elämäntaitojen hankkimista ja harjoittamista sekä itseään kiinnostavan ammatin oppimista.

Aikuisen elämänkoulu keskittyy yleensä työhön ja ammatilliseen urakehitykseen, parisuhteen ja perheen perustamiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen ihmisenä. 

Vanhuudessa eteen tulee eläkkeelle jäänti ja oman elämän merkityksellisyyden pohdinta. Vanhuuden erityinen haaste on löytää henkinen elämänsisältö ja merkitys elämälleen, oppia ja viisastua eletystä elämästä.

Jokainen ihminen pyrkii elämässään olemaan onnellinen. Kun pyrimme onnellisuuteen, kukin omassa elämässään, on hyvä muistaa kaikissa kulttuureissa tunnettu ns. kultainen sääntö: ”Kohtele toisia siten, kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan”. 

Positiivinen ajattelu, ystävälliset sanat, hyväntahtoiset teot, anteliaisuus ja itsensä sivistäminen ja kehittäminen luovat meille hyvän karman eli kohtalon ja iloisen, terveen, hyvinvoivan ja onnellisen elämän. 


Yhteenveto

Elämänkoulu on laaja käsite, joka kattaa kaikki osa-alueet ihmisen elämästä. Elämänkoulu kehittää ihmistä sekä henkisesti että fyysisesti. 

Elämänkoulusta jokainen voi löytää itselleen merkityksellisiä oppitunteja, jotka auttavat kasvamaan ja kehittymään paremmaksi ihmiseksi.

Elämänkoulu on jatkuvaa oppimista ja kehittymistä elämän eri osa-alueilla. Se on koko elämän mittainen matka, jossa jokaisella vaiheella on omat opetuksensa ja kehitystehtävänsä. 

Kasvatus, koulutus, työelämä, sosiaalinen elämä, itsensä kehittäminen, henkinen elämä ja kulttuuri muodostavat tämän kokonaisvaltaisen oppimisympäristön.

Elämänkoululaisina voimme ottaa vastaan nämä opetukset ja pyrkiä jatkuvasti kehittämään itseämme ihmisenä.

Lue lisää: Onni-onnellisuusopas


Lähteet

Nurmi, J., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., & Ruoppila, I. (2014). Ihmisen psykologinen kehitys (5. uud. p.). PS-kustannus.

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. Springer Netherlands.

Smith, J. (2019). The lifelong learning concept. Journal of Education, 45(2), 123–140.

Johnson, M. (2018). Social relationships as a part of lifelong education. Educational Psychology, 33(4).

Brown, A. (2017). Developing professional competence through work experiences. Journal of Career Development, 29(3).

Wilson, L. (2016). The role of hobbies in personal development. Journal of Leisure Studies, 40(1).

Thompson, R. (2015). Finding meaning in life: The role of spirituality and culture. Journal of Positive Psychology, 25(2).

Keywords: elämänkoulu, elämänkoululainen, miksi elämä koettelee, koulutus elämään