Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen on taito, joka auttaa ihmistä hallitsemaan omaa elämäänsä ja työtään. Itsensä johtaminen tarkoittaa sitä, että ihminen tunnistaa omat vahvuutensa, heikkoutensa, arvonsa ja tavoitteensa ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa toimintaansa niiden mukaisesti. Itsensä johtaminen on sisältäpäinohjautuvaa pyrkimystä hallita ja johtaa omaa ajattelua, toimintaa ja elämää.

Itsensä johtaminen
Itsensä johtaminen on taito, jota voi oppia. Kuva: Bing Image Creator

Mitä on itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen tarkoittaa sitä, että tunnet itsesi, tiedät mitä haluat elämältä ja osaat suunnitella ja ohjata itseäsi ja elämääsi kohti haluamiasi tavoitteita.

Osaat myös seurata ja arvioida mitä teet, miksi teet ja miten teet sekä tarvittaessa tehdä tarvittavia muutoksia toimintaasi.

Itsensä johtaminen on omien tärkeiksi kokemien arvojen tavoitteellista ja suunnitelmallista toteuttamista elämässä.


Kuka tarvitsee itsensä johtamisen taitoa

Itsensä johtamisen taitoa tarvitsee jokainen ihminen, joka haluaa elää omannäköistä ja merkityksellistä elämää. Itsensä johtamisen taito on erityisen hyödyllinen työikäisille, perheellisille aikuisille, jotka kohtaavat monia haasteita ja vaatimuksia niin työssä, perhe-elämässä kuin vapaa-ajalla.


Miksi itsensä johtaminen on tärkeää

Itsensä johtaminen on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin se auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi ja unelmasi. Kun tiedät, mitä haluat ja miksi haluat sen, voit asettaa itsellesi realistisia ja motivoivia tavoitteita ja seurata niiden toteutumista. 

Itsensä johtaminen auttaa sinua tekemään älykkäitä valintoja, priorisoimaan tehtäväsi ja resurssisi niin, että käytät aikaasi ja energiaasi tehokkaasti ja järkevästi.

Toiseksi itsensä johtaminen parantaa elämänlaatuasi ja hyvinvointiasi. Kun tunnet itsesi hyvin, voit tunnistaa omat vahvuutesi ja heikkoutesi, sekä kehittää niitä jatkuvasti. 

Itsensä johtaminen auttaa sinua myös hallitsemaan tunteitasi ja stressiäsi paremmin sekä löytämään tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. Itsensä johtaminen lisää myös itsetuntoasi ja itseluottamustasi, sillä opit arvostamaan itseäsi ja omia saavutuksiasi.

Kolmanneksi itsensä johtaminen edistää urakehitystäsi ja työelämän taitojasi. Kun olet oma-aloitteinen, vastuullinen ja joustava, pystyt sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin ja haasteisiin työssäsi. 

Itsensä johtaminen on tärkeä taito, joka auttaa hallitsemaan omaa elämäänsä ja työtään.


Itsensä johtamisen osa-alueet

Itsensä johtaminen voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: itsetuntemus, itseohjautuvuus, itsesäätely ja itsereflektio.

Itsetuntemus tarkoittaa sitä, että tiedät millainen olet, mitä osaat, mitä haluat ja mitä tarvitset. Se on esimerkiksi omien arvojen, motiivien, tunteiden, vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista ja ymmärtämistä.

Itseohjautuminen tarkoittaa sitä, että asetat itsellesi selkeitä ja merkityksellisiä tavoitteita ja suunnittelet, miten aiot saavuttaa ne. Se sisältää esimerkiksi omien prioriteettien, resurssien, strategioiden ja toimenpiteiden määrittämisen ja toteuttamisen.

Itsesäätely tarkoittaa sitä, että ohjaat omaa toimintaasi ja käyttäytymistäsi niin, että ne ovat linjassa omien tavoitteidesi ja arvojesi kanssa. Se on esimerkiksi oman suorituksen, ajankäytön, energian ja stressin hallintaa sekä itsensä motivoimista ja palkitsemista.

Itsereflektio tarkoittaa sitä, että arvioit omaa toimintaasi ja oppimistasi kriittisesti ja rakentavasti. Se sisältää esimerkiksi oman edistymisen, tulosten, vahvuuksien ja heikkouksien seuraamisen ja analysoimisen sekä oman kehittymisen suunnittelun ja toteuttamisen.


Itsensä johtamisen taidot

Itsensä johtaminen ei ole synnynnäinen kyky, vaan opittavissa oleva taito. Voit kehittää itsensä johtamisen taitojasi harjoittelemalla niitä säännöllisesti ja systemaattisesti. Tässä on joitakin esimerkkejä siitä, miten voit harjoitella taitoja itsensä johtamisen osa-alueilla

Voit lisätä itsetuntemustasi tekemällä erilaisia itsearviointeja, kuten persoonallisuustestejä, arvokartoituksia tai SWOT-analyysejä (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat). Hyödynnä vahvuuksiasi, kehitä heikkouksiasi, tunnista mahdollisuutesi, huomioi riskit.

Pyydä myös palautetta muilta ihmisiltä, jotka tuntevat sinut hyvin. Kirjoita päiväkirjaa omista ajatuksistasi, tunteistasi ja kokemuksistasi. 

Harjoita itseohjautuvuuttasi asettamalla itsellesi SMART-tavoitteita eli konkreettisia, mitattavia, saavutettavia, merkityksellisiä ja aikataulutettuja tavoitteita. Tee toimintasuunnitelma jokaiselle tavoitteelle ja pilko se pienempiin osatavoitteisiin. Seuraa omaa edistymistäsi ja tee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaasi. Keskity yhteen asiaan kerrallaan ja vältä häiriötekijöitä.

Kehitä itsesäätelyn taitoa harjoittamalla itsekuria ja sitoutumista tavoitteisiisi. Muista miksi haluat saavuttaa ne ja miten ne hyödyttävät sinua. Palkitse itseäsi jokaisesta saavutetusta osatavoitteesta. 

Hallitse ajankäyttöäsi ja energiaasi tehokkaasti. Tee aikatauluja, listoja ja kalentereita. Nuku riittävästi, syö terveellisesti ja liiku säännöllisesti. Hallitse ajatuksiasi ja tunnetilojasi positiivisesti. Muista levätä, rentoutua ja palautua riittävästi. Vältä liiallista stressiä.

Itsereflektion taitosi kehittyvät, kun pysähdyt aika ajoin ajattelemaan, pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaasi ja oppimistasi. Kysy itseltäsi: Mitä tein? Mitä opin? Miten onnistuin? Mitä voisin tehdä paremmin? Miten voin kehittyä?


Itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen on olennainen osa itsensä johtamista ja se täydentää muita itsensä johtamisen osa-alueita. Itsensä kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa ihminen pyrkii parantamaan tietojaan ja taitojaan, lisäämään osaamistaan ja kehittymään paremmaksi versioksi itsestään. 

Itsensä kehittäminen ei rajoitu pelkästään ammatillisiin taitoihin, vaan se kattaa myös henkisen kasvun, fyysisen kunnon, ja sosiaalisten taitojen kehittämisen.


Mitä on itsensä kehittäminen

Itsensä kehittäminen on moniulotteinen asia ja se sisältää useita osa-alueita:

Ammatillinen kehittyminen: Tämä osa-alue käsittää taidot ja tiedot, jotka liittyvät yksilön työhön tai uraan. Se voi sisältää uusien taitojen oppimista, koulutuksen suorittamista tai ammatillisten verkostojen luomista.

Henkinen kasvu: Henkinen itsensä kehittäminen voi tarkoittaa omien arvojen ja vakaumusten tarkastelua, itsetuntemuksen lisäämistä ja stressinhallinnan parantamista.

Fyysinen kunto: Liikunta, terveellinen ruokavalio ja riittävä uni ovat keskeisiä fyysisen itsensä kehittämisen osa-alueita. Hyvä terveys ja kunto vaikuttavat myönteisesti kaikkeen muuhun elämässä.

Sosiaaliset taidot: Ihmisten väliset suhteet ja vuorovaikutus ovat tärkeitä. Itsensä kehittäminen voi sisältää taitojen kehittämistä, jotka liittyvät kuunteluun, empatiaan ja ongelmien hallintaan.

Elämäntaitojen parantaminen: Tämä voi tarkoittaa arjen taitojen, kuten talouden hallinnan tai ajanhallinnan, kehittämistä.

Itsensä kehittäminen on prosessi, joka vaatii omistautumista ja jatkuvaa oppimista. Se on ensinnäkin laajan yleissivistyksen hankkimista (tieteet, taiteet, uskonto, filosofia), toiseksi se on ammatillisten erityistaitojen opettelua ja kolmanneksi käytännön elämäntaitojen harjaannuttamista.

Itsensä kehittäminen auttaa saavuttamaan omat tavoitteensa, parantamaan elämänlaatuaan ja kasvamaan henkisesti sekä ammatillisesti. Kun yhdistetään itsensä johtamisen taidot ja itsensä kehittäminen, on mahdollista rakentaa vakaa perusta menestykselle ja onnellisuudelle sekä työssä että elämässä yleisesti.


Itsensä toteuttaminen

Itsensä toteuttaminen on itsensä johtamisen ja itsensä kehittämisen luonteva jatkumo. Itsensä toteuttaminen on elämää, jossa ihminen pyrkii tietoisesti elämään omien arvojensa ja tavoitteidensa mukaisesti sekä löytämään syvemmän merkityksen elämälleen. 


Mitä on itsensä toteuttaminen

Itsensä toteuttaminen on psykologinen käsite, joka tarkoittaa sitä, että ihminen saavuttaa elämässään oman potentiaalinsa ja toteuttaa oman todellisen itsensä. 

Itsensä toteuttaminen on Maslowin tarvehierarkian korkein taso, joka voidaan saavuttaa vasta, kun perustarpeet, kuten fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi, on riittävästi tyydytetty. 

Itsensä toteuttamiseen liittyy luovuus, itsenäisyys, itsetuntemus ja eettisyys. Itsensä toteuttamista voi harjoittaa esimerkiksi asettamalla itselleen tavoitteita, oppimalla uusia asioita, olemaan utelias ja avoin, sekä arvioimalla omaa toimintaansa ja oppimistaan. 

Itsensä toteuttaminen edellyttää selkeitä tavoitteita ja suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. Nämä tavoitteet voivat kattaa kaiken aina urasta ja perhe-elämästä henkiseen kasvuun ja itseilmaisuun.

Monille ihmisille itsensä toteuttaminen liittyy myös oman elämän tarkoituksen löytämiseen ja toteuttamiseen. Tämä voi olla eettinen, henkinen tai yhteisöllinen päämäärä, joka antaa elämälle syvemmän merkityksen.

Elämä ja itsensä toteuttaminen on ihmisen henkilökohtainen matka, joka vaihtelee suuresti yksilöittäin. Se voi kuitenkin tuoda paljon tyydytystä ja onnellisuutta elämään, kun yksilö elää linjassa oman itsensä ja arvojensa kanssa. Tämä johtaa niin ammatilliseen menestykseen kuin henkiseen rikastumiseen sekä tasapainoiseen ja tyydyttävään elämään.


Yhteenveto

Itsensä johtaminen, itsensä kehittäminen ja itsensä toteuttaminen on tärkeitä taitoja tyydyttävän, kukoistavan ja onnellisen elämän saavuttamiseksi. 

Itsensä johtamisen keskeisiä osa-alueita ovat tavoitteiden asettaminen, ajanhallinta, priorisointi ja itsemotivaatio eli sisältä ohjautuvuus. Itsensä johtaminen auttaa tasapainoittamaan työn, vapaa-ajan ja perhe-elämän vaatimukset ja haasteet. 

Itsensä kehittäminen on olennainen osa itsensä johtamista. Itsensä kehittäminen sisältää ammatillisen kehityksen, henkisen kasvun, fyysisen kunnon, sosiaalisten taitojen kehittämisen sekä elämäntaitojen parantamisen. Itsensä kehittäminen vaatii jatkuvaa oppimista ja omistautumista.

Itsensä toteuttaminen on itsensä johtamisen ja itsensä kehittämisen tulos. Itsensä toteuttaminen liittyy arvoihin, päämääriin, tavoitteiden asettamiseen, omien rajojen ylittämiseen, oman potentiaalin hyödyntämiseen ja elämän tarkoituksen löytämiseen. Se tuo syvemmän merkityksen elämään ja auttaa elämään sovussa oman itsensä kanssa.

Lue lisää: Itsensä toteuttaminen, Onni-onnellisuusopas


Lähteet

Työturvallisuuskeskus. Available at: https://ttk.fi/wp-content/uploads/2022/04/Turvatuokio-Kaikki-tarvitsevat-itsensa-johtamisen-taitoja.pdf [Accessed 2 Nov. 2023].

Positivepsychology.com. (2023). Available at: https://positivepsychology.com/self-leadership/ [Accessed 1 Nov. 2023].

MasterClass. (2020). Self-Leadership Explained: What Is Self-Leadership? - 2023 - MasterClass. [online] Available at: https://www.masterclass.com/articles/self-leadership [Accessed 1 Nov. 2023].

Chua, C. (2010). 42 Practical Ways to Start Working on Self-Improvement - LifeHack. [online] Lifehack. Available at: https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/42-practical-ways-to-improve-yourself.html [Accessed 2 Nov. 2023].

Oberlo.com. (2023). How to Improve Yourself: 20 Practical Self-Improvement Tips. [online] Available at: https://www.oberlo.com/blog/how-to-improve-yourself [Accessed 2 Nov. 2023].